บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
(Dr. METHI EKASINGH)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 220
อีเมล : methi@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 พฤศจิกายน 2547 - 5 พฤศจิกายน 2549)
 • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 พฤศจิกายน 2543 - 5 พฤศจิกายน 2545)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • J. Fox, R. Krummel, S. Yarnasarn, เมธี เอกะสิงห์, N. Poogers. 1995 . Land Use and Landscape Dynamics in Northern Thailand: Assessing Change in Three Upland Watersheds . Ambio . 24 (6) : 328-334.
 • J. Fox,, R. Kantar, S. Yarnasarn, เมธี เอกะสิงห์, R. Jones. 1994 . Farmer Decision Making and Spatial Variable in Northern Thailand . Environmental Management . 18 (2) : 391-399.
 • เบญจพรรณ เอกะสิงห์, เมธี เอกะสิงห์, ธันยา พรหมบุรมย์. 2546 . ตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน . วารสารเกษตร . 19 (1) : 71-85.
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เฉลิมพล สำราญพงษ์. 2545 . ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน . วารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ 1) . 18 (1) : 166-187.
 • เมธี เอกะสิงห์. 2544 . ห้องสมุดกับระบบสนับสนุนการค้นคว้าและเผยแพร่งานวิจัย . วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 8 : 8-14.
 • E.L McCoy, L. Boersma, เมธี เอกะสิงห์. 2533 . Net carbon allocation in soybean seedlings as influences by soil water stress at two soil temperatures . Bot. Gaz. . 151 : 497-505.
 • E. L. McCoy, L. Boersma, เมธี เอกะสิงห์. 2532 . Compartmental analysis of net carbon partitioning in soybean seedlings . Bot. Gaz . 150 : 15-24.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • สุรีย์พร สุดชาลี, เมธี เอกะสิงห์. 2544 . คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลดิน: ThaiPedon 1.0 , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  หนังสือ-บางบท
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, อรรถชัย จินตะเวช, เมธี เอกะสิงห์. 2543 . โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว: โพสพ 1.0. . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ , หน้า 213-217.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, อรรถชัย จินตะเวช, เมธี เอกะสิงห์. 2543 . การใช้โพสพ1.0 ในการสนับสนุนการวางแผนผลิตข้าวระดับจังหวัด . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ , หน้า 239-258.
 • เมธี เอกะสิงห์, จุไรพร แก้วทิพย์. 2543 . การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ภูมิอากาศเชิงพื้นที่ . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ , หน้า 41-76.
 • เมธี เอกะสิงห์, เฉลิมพล สำราญพงษ์, ถาวร อ่อนประไพ. 2543 . การสร้างชั้นข้อมูลเชิง พื้นที่โอกาสการเกิดน้ำท่วมจากแบบจำลองลุ่มน้ำ . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ .
 • เมธี เอกะสิงห์, ถาวร อ่อนประไพ, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, จุไรพร แก้วทิพย์, สุรีย์พร สุดชาลี, เฉลิมพล สำราญพงษ์, สิทธิเดช ณ เชียงใหม่, ทนงเกียรติ อุปันโน. 2543 . ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ .
 • เมธี เอกะสิงห์, ทวีศักดิ์ เวียรศิลป์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, สุรีย์พร สุดชาลี. 2543 . การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ , หน้า 13-40.
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, อรรถชัย จินตะเวช, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา. 2543 . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว: แนวคิดและหลักการ . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช: ข้าวในภาคเหนือ , หน้า 1-11.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. 2539 . คู่มือการเรียกใช้ข้อมูลดินและความเหมาะสมของดิน , MCC Agricultural Technical Report No. 41, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. 2539 . โครงสร้างระบบเรียกใช้ข้อมูลดินและความเหมาะสมของดิน , MCC Agricultural Technical Report No.40, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • สุนทร บูรณะวิริยะกุล, เมธี เอกะสิงห์. 2537 . Study of Genetic Parameters of Soybean Cultivars for Validation of Crop Growth Model , MCC Agricultural Technical Report No.36, หน้า 1-39.
 • เมธี เอกะสิงห์, S. Chupraphawan, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เทอดชัย เวียรศิลป์. 2536 . Spatial Information System for Land Evaluation , MCC Agricultural Technical Report No. 23, หน้า 1-21.
 • เมธี เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2531 . Boundary files of Tambon in northern Thailand for Agro-ecosystem analysis , MCC Agricultural Technical Report No. 9 (in Thai), หน้า 1-59.
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri, พิชิต ธานี, สุนทร บูรณะวิริยะกุล, อำพรรณ พรมศิริ, V. Srivattanapong. 2531 . Soybean Production System in Chiang Mai Valley: Farmer's Practice and Yield Constraints , MCC Agricultural Technical Report No. 10 (in Thai), หน้า 1-36.
 • สุนทร บูรณะวิริยะกุล, เมธี เอกะสิงห์. 2531 . Upland Rice Modeling of Phenology and Yield in Rainfed Situation , MCC Agricultural Technical Report No. 11(in Thai), หน้า 1-37.
 • เมธี เอกะสิงห์, N. Suksawad. 2519 . A Study of Evapo-transpiration Rate of Rice Variety RD 9 , MCC Agricultural Technical Report for 1974-1975, หน้า 1-6.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, C. Sangchyosawat. . 2002. . Supporting Highland Development with Spatial Information Systems., . International Conference on Sustainable Development by Science and Technology in Greater Mekong Subregion and Related Developing Countries (GMS 2000), 29 - 30 July 2002, Chiang Mai, Page 49-55.
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, C. Sangchyosawat. . 2000. . Supporting highland development with spatial information systems, . International Conference on Sustainable Development by Science and Technology in Greater Mekong Sub-region and Related Developing Countries (GMS 2000), 8 - 11 November 2000, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 49-55.
 • อรรถชัย จินตะเวช, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. . 2000. . An overview of research activities related to precision agriculture of rice in Thailand, . Precision Agriculture Workshop, 6 - 7 March 2000, MACRES, KL, Malaysia.
 • เมธี เอกะสิงห์, อรรถชัย จินตะเวช, S. Jongkaewwattana, สุนทร บูรณะวิริยะกุล. . 1992. . Simulation Models in Agriculture: Activities at Chiang Mai University, . Simulation Model in Agricultural Development in Thailand, 21 August 1992, Field Crop Research Institute, Dept. of Agriculture, Bangkok, Thailand.
 • เมธี เอกะสิงห์. . 1989. . Agroecosystem analysis for on-farm research in the Chiang Mai Valley, . ASIALAND Workshop on the Establishment of Soil Management Experiment on Sloping Lands, 30 December 1989, International Board for Soil Research and Management (IBSRAM), Page 41-53.
 • เมธี เอกะสิงห์, สุนทร บูรณะวิริยะกุล, S. Sukasem. . 1988. . Rainfall analysis for rainfed cropping system in northern Thailand, . Soil, Water and Crop Management Systems for Rainfed Agriculture in Northeast Thailand, 28 February 1985, Khon Kaen, Thailand, Page 60-70.
 • P. Gypmantasiri, เมธี เอกะสิงห์, S. Julsrigival. . 1977. . Multiple cropping with mungbeans in Chiang Mai, Thailand, . the First International Symposium on Mungbean , 16 - 19 August 1977, Los Banos, Philippines.
 • เมธี เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, วรวีรุกรณ์ วีรจิตต์. . 2546. . การสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบการปลูกพืชจากข้อมูลระยะไกลหลายช่วงเวลา, . การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2546: การสำรวจและการแผนที่กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 18 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2546, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ, หน้า 18-29.
 • ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, เมธี เอกะสิงห์. . 2546. . การพัฒนาหน่วยแผนที่การจัดการดินเพื่อการเกษตรในระบบภูมิสารสนเทศ, . การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2546: การสำรวจและการแผนที่กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 18 - 20 พฤศจิกายน 2546, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ, หน้า 72-85.
 • เมธี เอกะสิงห์, ประภัสสร พันธ์สมพงษ์, ปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ. . 2546. . แบบจำลองฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของดินในประเทศไทย, . การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2546: การสำรวจและการแผนที่กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 18 - 20 พฤศจิกายน 2546, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ, หน้า 132-143.
 • เฉลิมพล สำราญพงษ์, เมธี เอกะสิงห์. . 2546. . การประเมินคุณภาพที่ดินแบบค่าต่อเนื่องในระบบภูมิสารสนเทศ, . การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2546: การสำรวจและการแผนที่กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 18 - 20 พฤศจิกายน 2546, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ, หน้า 144-155.
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2546. . ข้อมูลเชิงพื้นที่และการขยายผลการศึกษาข้ามลำดับชั้นในระบบเกษตร, . การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ, 26 - 27 สิงหาคม 2545, หน้า 207-219.
 • เมธี เอกะสิงห์, เฉลิมพล สำราญพงษ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. . 2546. . ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร, . การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ, 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น, หน้า 220-238.
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2545. . ข้อมูลเชิงพื้นที่และการขยายผลการศึกษาข้ามลำดับชั้นในระบบเกษตร, . ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ , 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น .
 • เมธี เอกะสิงห์, เฉลิมพล สำราญพงษ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์. . 2545. . ระบบสนับสนุนการประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเกษตร, . ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ , 26 - 27 สิงหาคม 2545, โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น .
 • เมธี เอกะสิงห์. . 2544. . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่: มิติใหม่ของการวิเคราะห์และวางแผนระบบเกษตร, . ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 , 15 - 17 พฤศจิกายน 2543, โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ, หน้า 193-212.
 • เมธี เอกะสิงห์. . 2536. . Application of Remote Sensing and GIS in Planning for Sustainable , . Application of Remote Sensing and GIS for Development and Management of Natural Resource and Environment, 8 - 10 กันยายน 2536, Central Plaza Hotel, Bangkok, Thailand.
 • เมธี เอกะสิงห์. . 2535. . Agricultural Science Curriculum: How Can We Adapt to the Present Environment, . Seminar on Curriculum Development in the World Dynamics, 17 - 19 ตุลาคม 2535, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University , หน้า 56-70.
 • W. Wasananukul, เมธี เอกะสิงห์, A. Promsiri, P. Gypmantasiri. . 2534. . Replenishment of organic matter for maintaining soil for productivity in rice-soybean cropping system in Chiang Mai vall, . the 8th National Farming Systems Research Seminar, 22 - 24 มีนาคม 2534, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, หน้า 73-89.
 • เมธี เอกะสิงห์, C. Sangchyosawat, P. Woodthikarn, P. Gypmantasiri. . 2533. . On-farm assessment of rock phosphate and soybean planting methods in rice soybean system, . 4th Oilseed Crop Development Project Annual Seminar, 14 - 16 ธันวาคม 2533, Hat Yai, Songkla, Thailand.
 • V. Maneevan, เมธี เอกะสิงห์. . 2533. . Validation of a growth model for soybean grown after paddy in Chiang Mai Valley, . of the Third Soybean Research Workshop, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2533, Faculty of Agriculture, Chiang Mai, Thailand, หน้า 306-320.
 • C. Sangchoyswat, เมธี เอกะสิงห์. . 2533. . Application of crop water stress index for on-farm evaluation of soybean water deficit, . Third Soybean Research Workshop, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2533, Faculty of Agriculture, Chiang Mai, Thailand, หน้า 321-328.
 • เมธี เอกะสิงห์, C. Sangchyosawat, P. Gypmantasiri. . 2532. . Hierarchy in intercropping systems and identification of problems in cultivation: Soybean in irrigated area , . 6th Thailand National Farming Systems Seminar, 27 - 30 มีนาคม 2532, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, (in Thai)., หน้า 68-82.
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri, C. Sangchyosawat. . 2532. . On-farm testing of planning methods and fertilizers for no-tilled soybean, . Third Annual workshop of oilseed crop development project, 27 - 30 กรกฏาคม 2532, Pitsanulok, Thailand (in Thai).
 • เมธี เอกะสิงห์. . 2532. . Research and development of agricultural systems at the farm level (in Thai), . Workshop on Research Directions of the Research and Training Institute during 1991-2000, 8 - 12 พฤษภาคม 2532, Rajmonkol Agricultural and Training Institute, Lampang, Thailand.
 • เมธี เอกะสิงห์. . 2531. . International Agricultural Centers: Their roles and directions for research in the next decade, . Proceedings of the Workshop on the Faculty of Agriculture and Research Direction in the Next Decade, 24 มิถุนายน 2531 - 26 มิถุนายน 2541, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Thailand. (in Thai), หน้า 3-13.
 • P. Gypmantasiri , เมธี เอกะสิงห์, B. Vichaisri, A. Kanchanaprachot, สุนทร บูรณะวิริยะกุล, P. Thani. . 2531. . On-farm yield constraints assessment, . the 5th Thailand National Farming Systems Seminar, 30 ธันวาคม 2531, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand (in Thai), หน้า 117-134.
 • เมธี เอกะสิงห์, C. Sangchyosawat. . 2530. . The use of thematic mapping software in Agro-ecosystem analysis, . the Fourth National Farming Systems , 30 ธันวาคม 2530, Price Songkla University, Thailand (in Thai).
 • เมธี เอกะสิงห์, สุนทร บูรณะวิริยะกุล. . 2529. . Application of agro-meteorological information in farming system research and development, . the 3rd National Farming Systems Seminar, 30 ธันวาคม 2529, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, (in Thai), หน้า 135-144.
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri. . 2528. . The use of Agroecosystem Analysis for site description and problem identification, . 2nd Thailand National Farming System seminar, 30 ธันวาคม 2528, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand(in Thai), หน้า 53-76.
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri. . 2528. . Agricultural systems and analysis for formulating research guidelines, . Agricultural Economics Research at Farm Level, 30 ธันวาคม 2528, Multiple Cropping Project and Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, (in Thai), หน้า 1-24.
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri. . 2528. . Irrigated rice-based cropping systems research and development in Chiang Mai valley, . Workshopto Celebrate IRRI 25th Anniversary, 20 - 21 มิถุนายน 2528, Bangkok, Thailand (in Thai).
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri. . 2527. . Development of agricultural system research at Chiang Mai University, . First Thailand National Farming Systems Workshop, 2 - 5 เมษายน 2527, Surat Thani, Thailand (in Thai).
 • เมธี เอกะสิงห์. . 2527. . Some selected statistical packages for microcomputers, . the Sixth National Statistics Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2527, Chiang Mai, Thailand. (in Thai), หน้า 193-202.
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmantasiri, กนก ฤกษ์เกษม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, N. Nalampang, P. Wuthikarn. . 2526. . A progress report and outlines for 1980-82, . 5th Cropping Systems workshop, 15 - 18 มีนาคม 2526, Chaiyaphum, Thailand. (in Thai).
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Chalaraks. . 2520. . A Study on water requirement of soybean, S.J. 2 variety, . 1st National Symposium on Soybean, 6 - 11 กุมภาพันธ์ 2520, Chiang Mai, Thailand.(in Thai).
 • เมธี เอกะสิงห์, P. Gypmatasiri, A. Wibbonpongse. . 2520. . A report on Multiple Cropping Project, Chiang Mai University, . First National Symposium on Cropping Systems, 11 - 14 กรกฏาคม 2520, Chiang Mai Univ, Chiang Mai, Thailand. (in Thai).
 • P. Gypmantasiri, เมธี เอกะสิงห์, S. Julsrigival. . 2520. . Multiple cropping after paddy rice, . the First National Symposium on Cropping Systems, 11 - 14 กรกฏาคม 2520, Chiang Mai, Thailand. (in Thai), หน้า 225-240.
 • เมธี เอกะสิงห์, N. Patanapongsa, K. Srimonkol, D. Nalampang. . 2520. . Testing of multiple cropping systems in Farmer's field, . the First National Symposium on Cropping Systems, 11 - 14 กรกฏาคม 2520, Chiang Mai, Thailand. (in Thai), หน้า 364-388.
 • M.D. Dawson, P. Wivutvongvana, เมธี เอกะสิงห์. . 2519. . Soybean soil fertility and moisture studies, . Expanding the Use of Soybeans: Conference for Asia and Oceania, 30 ธันวาคม 2519, Chiang Mai, Thailand. (in Thai), หน้า 46-55.

ความเชี่ยวชาญ

 • การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Agricultural Systems Analysis)
 • การจัดการดินและนำ (Soil and Water Management)
 • การวางแผนพัฒนาและจัดการระบบเกษตร (Agricultural Systems Planning and Management)
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร (Decision Support Systems for Agricultural Resource Management)
 • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems, GIS)

การศึกษา

 • 2525 : Ph.D. (Soil Science) , Oregon State University , United States Of America
 • 2515 : M.Sc. (Soil and Water Engineering) , University of Reading , England (United Kingdom)
 • 2511 : กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2506 : ม.8 , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , ไทย
 • 2504 : ม.6 , โรงเรียนเซนตคาเบียรล , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2537 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2520 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2518 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th