บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
(Assistant Professor Dr. Chanchai Sangchyoswat)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 241
อีเมล : chanchai.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าศูนย์ วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2561)
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10 มกราคม 2547 - 31 ตุลาคม 2548)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มิถุนายน 2546 - 30 กันยายน 2547)

งานสอน (2/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร
 • การพังทลายดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
 • การจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

การศึกษา

 • 2541 : Ph.D. (Agronomy and Soil Science) , University of Hawaii at Manoa , United States Of America
 • 2531 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2527 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th