หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
(Associate Professor Dr. Kaewalin Kunasakdakul)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 0-5394-4024,4021-2
อีเมล : kaewalin.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 มีนาคม 2554 - 27 กุมภาพันธ์ 2558)
 • ผู้ประสานงานสาขาวิชา โรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2555)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • เกวลิน คุณาศักดากุล, ประสาทพร สมิตะมาน. 2003 . Dendrobium Prathum Red Protoplast Culture . Thai J. of Agric. Sci. . 36 (1).
 • S. Takamatsu, M. Nakano, เกวลิน คุณาศักดากุล, H. Yokota , H. Kunoh. 1999 . Cloning and sequence analysis of the plasmid DNA found in Rhizoctonia solani AG-2-2LP isolate and its potential use for fungal detection. . Mycoscience . 1999 (40) : 29-34.
 • 2552 . In vitro effects of clove and turmeric extracts controlling crucifer pathogens . Agricultural Technology . 2009 (5) : 193-199.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . Effect of mixed essential oils coating on growth inhibition of fungi in maize seeds, . The 8th National Postharvest technology Conference , 1 - 3 September 2010, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 35-35.
 • . 2010. . Effect of electrolyzed oxidizing (EO) water on growth inhibition of Colletotrichum gloeosporioides pathogen of anthracno, . The 8th National Postharvest technology Conference 2010, 1 - 3 September 2010, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 94-94.
 • . 2008. . Efficiency of Endophytic Streptomyces from Medicinal Plants Controlling Brassica camrestris Damping-off, . International Symposium for the Establishment of Sustainable and Recycling-base Society, the 2nd Kagawa University-Chiang Mai University Joint Symposium, 31 July 2011, Kagawa University, Japan, Page 72-72.
 • . 2008. . Antimicrobial Activities of Chili Pepper Extract Against Antimicrobial Activities of Chili Pepper Extract Against, . International Symposium for the Establishment of Sustainable and Recycling-base Society, the 2nd Kagawa University-Chiang Mai University Joint Symposium, 31 July 2011, Kagawa University, Japan, Page 2-2.
 • . 2006. . Selection of Endophytic Actinomycetes from Medicinal Plants for Controlling Cruciferae Fungal Pathogens, . The 6th National Horticultural Congress, 31 July 2011, Chiang Mai, Thailand, Page 54-54.
 • เกวลิน คุณาศักดากุล. . 2002. . Dendrobium protoplast culture, . International Seidenfaden Orchid Symposium, 1 - 4 December 2002, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand, Page 28-28.
 • . 2550. . ผลของความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิต่อการเจริญและการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคผักของเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์. , . รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ประจำปี 2550. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”, 31 กรกฏาคม 2554, กรุงเทพฯ. , หน้า 149-149.
 • เกวลิน คุณาศักดากุล, ประสาทพร สมิตะมาน. . 2543. . Protoplast culture of orchid, Dendrobium. , . The 26thCongress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2543, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand .

ความเชี่ยวชาญ

 • Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology (Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology )
 • Plant Protoplast Technology (Plant Protoplast Technology)
 • Plant Viral Diseases (Plant Viral Diseases)

การศึกษา

 • 2544 : วท.ด (เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2533 : วท.ม. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2529 : วท.บ. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2541 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2538 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th