หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
(Associate Professor Dr. SUCHON TANGTAWEEWIPAT)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4070 ถึง 74 ต่อ 111,112
อีเมล : suchon.t@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ประธาน สภาพนักงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2557)
 • หัวหน้าภาควิชา สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 พฤศจิกายน 2552 - 23 พฤศจิกายน 2556)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 พฤศจิกายน 2548 - 23 พฤศจิกายน 2552)
 • รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 31 ตุลาคม 2548)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 • Poultry Nutrition (Poultry Nutrition)
 • การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production)
 • การผลิตนกกระจอกเทศ (Ostrich Production)
 • ก๊าซชีวภาพ (Biogas)
 • Poultry and Swine Production (Poultry and Swine Production)

การศึกษา

 • 2540 : Ph.D. (Poulty Nutrition) , Ehime University , Japan
 • 2526 : วท.ม. (Animal Nutrition) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2524 : วท.บ. (สัตวบาล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2542 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2539 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2536 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2532 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th