หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
(Assistant Professor Dr. NATTAPHON CHONGKASIKIT)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 130
อีเมล : aginchng@chiangmai.ac.th

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Koenig S., ณัฐพล จงกสิกิจ, H.J. Langholz. 2005 . Estimation of Variance Components for Production and Fertility Traits in Northern Thai Dairy Cattle to define Optimal Breeding Strategies . Arch. Tierz., Dummerstorf 48(2005)3 : 233-246.
 • Koenig S., ณัฐพล จงกสิกิจ, H.J. Langholz. 2004 . Environmental effects on Production and Fertility Traits in Northern Thai Dairy Cattle . 55th EAAP, 5.9-9.9, Bled, Slowenien, ISBN 9076998450 . 2004 , 155 Page.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. 2542 . การอนุรักษ์พันธุ์สุกรป่า . หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ .
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. 2542 . โคดอย (Mountain Cattle) . หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ .

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2002 . The Impact of Adaptive Performance on Holstein Breeding in Northern Thailand .
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. 2547 . การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ .
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. 2541 . การเลี้ยงโคแบบพึ่งธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า .
 • 2541 . พันธุ์สัตว์สำหรับเกษตรกรในชนบท .

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. 2551 . การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ขั้นสูง . 356789 .

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2004. . The Effects of Calving Season and Calving Years on Productive and Reproductive Traits of Dairy Cattle Population in Thai, . Deutscher Tropentag, 5 - 7 October 2004, Humboldt-Unversität/Berlin/Germany..
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, J.D.Kabasa , เกศินี เกตุพยัตฆ์, เทอดชัย เวียรศิลป์. . 2004. . Phenotypic and Genetic Correlation Estimates among Systematic Factors, Productive Traits and Fertility Traits, . Deutscher Tropentag, 5 - 7 October 2004, Humboldt-Unversität/Berlin/Germany.
 • Kesinee Gatphayak, Knorr Christoph, ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, Udo ter Meulen, Brenig Bertram. . 2004. . Molecular Characterisation of the Porcine Lung Cancer Candidate Gene (FUS1), . Deutscher Tropentag 2004, 5 - 7 October 2004, Humboldt-Unversität/Berlin/Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, อัศวิน สุนทรเนตร, เทอดชัย เวียรศิลป์, H-J. Langholz . . 2003. . Body Condition and Body Weight in Northern Thai Dairy Cattle, . Deutscher tropen Tag , 8 - 10 October 2003, Georg-August University, Goettingen, Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Variation of skin colour among Holstein Friesian cows of Northern Thailand, . Deutscher tropen Tag , 9 - 11 October 2002, Kassel University, Witzenhausen/Kassel/Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Heritability Estimates of Protein %, Fat %, Lactose %, Non Fat Solids and Total Solids of Dairy Cattle in Northern Thai, . Deutscher tropen Tag , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen/Kassel/ Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2002. . Effect of Sires and Raising Areas on Body Weight of Holstein Friesian Cows in Northern Thailand, . Deutscher tropen Tag , 9 - 11 October 2002, University of Kassel, Witzenhausen/Kassel/ Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, เทอดชัย เวียรศิลป์, U. ter Meulen. . 2001. . Effect of Breed on Productive Traits in Wild Pigs (Sus scrota), . Deutscher tropen Tag , 14 - 16 October 2001, Bonn University, Bonn, Germany.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. . 2551. . อัตราเลือดชิดและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักแรกเกิดในกวางผา, . การประขุมวิชาการบัณฑิตศึกษา, 3 - 5 ธันวาคม 2550.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, วิสูตร ศิริณุพงษานันท์, อังคณา ผ่องแผ้ว. . 2546. . The Effects of Calving Season and Calving Years on Productive and Reproductive Traits in Dairy Population of Thailand, . รายงานการประชุมวิชาการสาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 18 - 19 ธันวาคม 2546.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, วิสูตร ศิริณุพงษานันท์, อังคณา ผ่องแผ้ว. . 2546. . Phenotypic and Genetic Correlation Estimates between Systematic Factors, Productive Traits and Fertility Traits , . รายงานการประชุมวิชาการสาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 18 - 19 ธันวาคม 2546.
 • Chongkasikit, N. . 2545. . The Changed of Body Condition Scores (BCS) after Calving in Northern Thai Dairy Cows. , . รายงานการประชุมวิชาการ เกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 28 - 29 มกราคม 2545.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ. . 2545. . The Variation of Coat Color of Northern Thai Dairy Cows Population. , . รายงานการประชุมวิชาการ เกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 28 - 29 มกราคม 2545.
 • Dachosawang, K.; , Soontornneth, A., Kaewbungwon, K , ณัฐพล จงกสิกิจ. . 2545. . Heritbility Estimation of Milk Composition of Northern Thai Dairy Cattle., . รายงานการประชุมวิชาการ เกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 28 - 29 มกราคม 2545.
 • Soontornneth, A.; , Keawbungwon , K, Dachosawang, K.;, Getphayak, K., ณัฐพล จงกสิกิจ. . 2545. . Environmental Effects on Body Size of Dairy Cows., . รายงานการประชุมวิชาการ เกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 28 - 29 มกราคม 2545.
 • Keawbungwon, K, Soontornneth, A, Dachosawang, K.; , Gatphayak, K., ณัฐพล จงกสิกิจ. . 2545. . Haematology of Dairy Cattle in Chiangmai Province., . รายงานการประชุมวิชาการ เกษตรแห่งชาติ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 28 - 29 มกราคม 2545.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, A. Kongpermpoon . . 2543. . Heritability (h2) Estimation of Birth weight and Weaning weight of Wild Pigs (Sus scrofa)., . รายงานการประชุมวิชาการ เกษตรภาคเหนือ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 8 - 10 ธันวาคม 2542.
 • ณัฐพล จงกสิกิจ, A. Kongpermpoon . . 2541. . Effect of breed on Litter size, Birth weight, weanning weight and Body weight at 17 weeks on wild pigs (Sus scrota),, . การประชุมวิชาการ เกษตรภาคเหนือ สาขาสัตวศาสตร์ สัตวบาล สัตวแพทย์, 8 - 10 ธันวาคม 2542.

ความเชี่ยวชาญ

 • Animal Breeding and Genetics (Animal Breeding and Genetics)
 • Statistics (Statistics)

การศึกษา

 • 2545 : Dr.sc.agr (Animal Breeding) , Georg-August University , Germany
 • 2541 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2538 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th