หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
(Associate Professor Dr. SUPAMIT MEKCHAY)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 34
อีเมล : supamit.m@cmu.ac.th

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, T Teltathum , S Nakasathien, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. 2010 . Proteomic analysis of tenderness trait in thai native and commercial broiler chicken . Journal of Poultry Science . 2010 (47) : 8-12.
 • T Teltathum, ศุภมิตร เมฆฉาย. 2010 . Relationships between pectoralis muscle proteomes and shear force in Thai indigenous chicken meat . Kasetsart Journal - Natural Science . 2010 (44) : 53-60.
 • K Nganvongpanit , P Chaochird , P Siengdee , P Pothacharoen , K Klunklin , S Chomdej , ศุภมิตร เมฆฉาย, P Kongtaweelert . 2009 . In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA . J Orthop Surg Res . 2009 (24).
 • T Teltathum , ศุภมิตร เมฆฉาย. 2009 . Proteome changes in Thai indigenous chicken muscle during growth period . Int J Biol Sci. . 2009 (28) : 679-685.
 • R Changjeraja, N Potaphon, โสระยา ร่วมรังษี, ศุภมิตร เมฆฉาย. 2008 . Effect of photoperiod on growth and flowering of curcuma alismatifolia Gagnep . Acta Horticulturae . 2008 (788) : 137-140.
 • C Supakorn , ศุภมิตร เมฆฉาย, V Siripholvat , P Sopannarath , S Koonawootrittriron , S Tumwasorn . 2007 . Effect of Genetic Polymorphism of Bovine Growth Hormone Gene on Preweaning Growth Traits in a Thai Multibreed Beef Population . Kasetsart J . 2007 (41) : 484-492.
 • M Hoelker , ศุภมิตร เมฆฉาย, H Schneider , K Schellander . 2007 . Quantification of DNA binding, uptake, transmission and expression in bovine sperm mediated gene transfer by RT-PCR: effect of transfection reagent and DNA architecture . Theriogenology . 2007 (67) : 1097-1107.
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. 2006 . Identification of differentially expressed genes in Thai native and broiler chicken muscles. . Bull Facul. Agri. Nigata Univ . 2006 (58) : 147-150.
 • P Krutmuang, ศุภมิตร เมฆฉาย, S Ponsuksili , K Wimmers , K Schellander. 2004 . Molecular characterization of differentially expressed genes in porcine leukocytes due to transport stress. . Thai J. Physiol Sci . 2004 (17) : 35-40.
 • Supamit Mekchay, Siriluck Ponsuksili, Karl Schellander , Klaus Wimmers Wimmers. 2003 . Association of the porcine C3 gene with haemolytic complement activity in the pig . Genetics Selection Evolution . 35 : S83-S96.
 • Klaus Wimmers, Supamit Mekchay, Karl Schellander, Siriluck Ponsuksili. 2003 . Molecular characterization of the pig C3 gene and its association with complement activity . Immunogenetics . 54 (10) : 714-724.
 • Wimmers K., Mekchay S, Ponsuksili S., Shellander K.. 2001 . Polymorphic sites in exon 15 and 30 of the porcine C3 gene . Animal Genetics . 32 (1) : 46-47.
 • Wimmers K., Ponsuksili S., Mekchay S., Hardge T., Schmoll F., Schellander K.. 1999 . The complement system and its component C3: possible candidates for natural resistance to micro-organisms . Arch. Tierz. Dummerstorf . 42 : 116-118.
 • 2557 . Thai Journal of Animal Science . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย . [pdf, 46 KB]
 • 2557 . วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย www.tjas.agri.cmu.ac.th . Thai Journal of Animal Science . [pdf, 46 KB]

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • Supamit Mekchay. 2003 . Association of the porcine C3 gene and immunological traits in the pig , Goettingen / Germany , 146 Page.

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, สัญชัย จตุรสิทธา, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, นุชา สิมะสาธิตกุล, อังคณา ผ่องแผ้ว, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร. 2547 . รายงานประชุมวิชาการสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล/สัตว์แพทย์ ครั้งที่ 4 เรื่อง "บทบาทและทิศทางปศุสัตว์ไทย กับการเป็นครัวของโลก, 493 หน้า , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 493 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Supamit Mekchay, P. Pongpaichan, A. Leotaragul, P. Krutmaung. . 2005. . Identification of differentially expressed gene in Thai native and broiler chicken muscles, . The 1 st International Symposium "Food Production and Enviromental Conservation in East Asia" , 13 - 15 September 2005, Niitaga, Japan, Page 51-52.
 • Mekchay S., Wimmers K., Ponsuksili S., Schellander K.. . 2001. . Polymorphism of porcine C3 gene in Thai native pigs, . Conference on International Agricultural Research, Deutscher Tropentag 2001, One World Research for a better Quality of Life, 9 - 11 October 2001, University of Bonn, Bonn, Germany , Page 179-179.
 • K. Wimmers, S. Ponsuksili, S. Mekchay, T. Hardge, K. Schellander. . 2000. . Sequence and polymorphism of the porcine C3 – a candidate gene for generalized defence power, . Proc. XXVII. International Conference on Animal Genetics, 22 - 26 July 2000, Page 100-100.
 • Mekchay S., Trakoonjul N., Ponsuksili S., Wimmers K., Schellander K., ter Meulen U., Vearasilp T.. . 1999. . Variation of Natural Immunity in Red Jungle Fowl, Native Chicken and Commercial Chicken, . Deutschner Tropentag 1999. Knowledge Partnership Challenges and Perspectives for Research and Education at the Turn of the Millennium, 14 - 15 October 1999, Humbolt University. Berlin. Germany, 35 Page.
 • Schellander K., Wimmers K., Ponsuksili S., Mekchay S., Hardge T.. . 1999. . Breeding for disease resistance in farm animals: molecular approaches, . International Conference on Sustainable Animal Production and Environment: Future challenges, 24 - 27 November 1999, CCS Haryana Agricultural University, Hisar, India, Page 287-290.
 • Mekchay S., Wimmers K., Ponsuksili S., Schmoll F., Schellander K.. . 1999. . Bestimmung der Variation von Parametern der Immunantwort beim Schwein, . Vortragstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Zuechtungskunde e.V. und der Gesellschaft fuer Tierzuchtwissenschaft , 15 - 16 September 1999, Universitaet Giessen, Giessen, Germany, D-29 Page.
 • . 2554. . การประยุกต์ใช้จีโนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์, . ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17, , 7 - 9 เมษายน 2554, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่, หน้า 36-39.
 • . 2554. . ความสัมพันธ์ระหว่างยีน BF กับลักษณะจำนวนลูกต่อครอกในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า, . ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17, , 7 - 9 เมษายน 2554, โรงแรมอิมเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่, หน้า 111-114.
 • . 2554. . การคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสำหรับจำแนกเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่พันธุ์ประดู่หางดำ, . ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่17,, 7 - 9 เมษายน 2554, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่, หน้า 119-122.
 • Supamit Mekchay. . 2548. . Polymorphism of porcine BF gene in Thai native pigs , . National Conference of Genetics,Genetics: From Basics to Molecular Technology, 11-13 March 2005, Miracle Grand Convention Hotel. Bankok , 11 - 13 มีนาคม 2548, Bangkok, Thailand, หน้า 250-255.
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, ประภาส มหินชัย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง. . 2548. . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน alpha (1,2) Fucosyltransferase ในสุกรไทยพันธุ์พื้นเมือง และสุกรสายพันธุ์ทางการค้า, . การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พันธุศาสตร์ : จากพื้นฐานสู่เทคโนโลยีระดับโมเลกุล, 11 - 13 มีนาคม 2548, กรุงเทพฯ, หน้า 256-261.
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, พัชรินทร์ ครุฑเมือง. . 2547. . ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่ต้านทานต่อโรคท้องร่วงในสุกรไทยพันธุ์พื้นเมือง, . การประชุมวิชการสาขาสัตวบาล / สัตวศาสตร์ / สัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 "บทบาทและทิศทางปศุสัตว์ไทย กับการเป็นครัวโลก " , 18 - 19 ธันวาคม 2546, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 454-459.
 • ศุภมิตร เมฆฉาย, ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร, เพทาย พงษ์เพียจันทร์. . 2539. . ระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน และเอสตราไดออลในพลาสมาและอุจจาระไก่, . รายงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์. ครั้งที่ 6, 2 - 4 ธันวาคม 2539, สำนักงานพลังงาน ปรมณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ณ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ, หน้า 144-150.

ความเชี่ยวชาญ

 • Molecular Genetics (Molecular Genetics )
 • Biotechnology in Animal Production (Biotechnology in Animal Production)

การศึกษา

 • 2546 : Dr. agr. (Molecular genetics in animal breeding) , University of Bonn , Germany
 • 2539 : วท.ม. (สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2536 : วท.บ. (สัตวบาล) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th