หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
(Dr. Tanachai Pankasemsuk)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
อีเมล : tanachai.p@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (20 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
 • รักษาการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (1 - 19 ตุลาคม 2555)
 • รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (27 พฤษภาคม - 26 สิงหาคม 2554)
 • รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

 • Horticulture (Horticulture)
 • Post Harvest (Post Harvest)

การศึกษา

 • 2541 : Ph.D. (Horticulture) , Mississippi State University , United States Of America
 • 2541 : Ph.D. (Food Science and Technology) , Mississippi State University , United States Of America
 • 2536 : M.S. (Horticulture (Plant Physiology)) , Mississippi State University , United States Of America
 • 2531 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2526 : วท.บ. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2542 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2536 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th