หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
(Associate Professor Dr. PITTAYA SRUAMSIRI)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4058
อีเมล : agipsrms@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • พิทยา สรวมศิริ. . . . การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติเพื่อควบคุมโรคแมลงในพื้นที่โครงการหลวง, . การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 , 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2550, มูลนิธิโครงการหลวง จ. เชียงใหม่.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • พิทยา สรวมศิริ. . 2550. . , . Reduction of Agrochemicals and Environmental Load : A Current Development in Watershed Areas of Northern Thailand, 1 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550, Shishu University, Ina, Japan, 11 หน้า.
 • พิทยา สรวมศิริ. . 2550. . , . การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารธรรมชาติเพื่อควบคุมโรคแมลงในพื้นที่โครงการหลวง, 1 - 15 พฤศจิกายน 2550, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่, 10 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • Fruit trees Physiology (Longan, Litchi and Mango) (Fruit trees Physiology (Longan, Litchi and Mango))
 • Crop Physiology (Crop Physiology)
 • Spice and Medicinal Plant Production (Spice and Medicinal Plant Production)
 • Physiology of Plant Nutrition (Physiology of Plant Nutrition)
 • Organic Farming (Organic vegetable production) (Organic Farming (Organic vegetable production))

การศึกษา

 • 2527 : Dr.agr. (Crop Physiology) , University of Bonn , Germany
 • 2520 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2518 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2545 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th