หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
(Assistant Professor Dr. DARUNI NAPHROM)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 053944040
อีเมล : daruni.n@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รักษาการ หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (3 พฤศจิกายน 2559 - 21 มีนาคม 2560)
 • รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2555)
 • ผู้ช่วยคณบดี งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ดรุณี นาพรหม. . . . Effect of some pesticides and bio-substances on aphid number, fruit quality and their chemical residue in Tangerine cv. , . Educational Research Exchange Joint Symposium (EDUREJS), 13 December 2007 - 14 February 2008, 7 Page.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • ดรุณี นาพรหม. . 2550. . , . การตัดแต่งกิ่งส้มโอ, 26 มิถุนายน 2551, อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย, 4 หน้า. [doc, 5733 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Growth Regulators Physiology (Plant Growth Regulators Physiology)

การศึกษา

 • 2547 : Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences) , University of Hohenheim , Germany
 • 2539 : วท.ม. (เกษตรพืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : วท.บ. (เกษตรพืชสวน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2545 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th