หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
(Assistant Professor Dr. Sarunya Valyasevi)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
อีเมล : sarunya@chiangmai.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สรัญยา วัลยะเสวี. . Overexpression of citrus polygalacturonase-inhibiting protein in citrus black rot pathogen Alternaria citri . Journal of Plant Physiology . 164 (5) : 527-535.
 • 2554 . Efficiency of actinomyces culture medium for controlling Colletotrichum spp. causing chilli anthracnose disease . Agricultural Sci. . 42 (1) : 163-166.
 • 2553 . Characterization of carbendazim-resistant Cercospora causing lettuce leaf spots in Chiang Mai . KKU Research journal . 15 (11) : 1053-1060.
 • 2553 . Characterization of Carbendazim-resistant Colletotrichum gloeosporioides . Journal of Agriculture . 26 (3) : 203-212.
 • 2553 . Efficiency of vinegar extracts from Eucalyptus and Neem trees in controlling Colletotrichum gloeosporioides . Journal of Agriculture . 26 (3) : 213-222.
 • 2553 . Point mutation in the beta-tubulin gene conferred carbendazim-resistant phenotypes of Colletotrichum gloeosporioides causing ‘Nam Dok Mai’ mango anthracnose . Agriculture Technology . 6 (2) : 365-378.
 • สรัญยา วัลยะเสวี. . ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค ISSR . วารสารเกษตร . 23 (2) : 89-96.

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Molecular Biotechnology (Plant Molecular Biotechnology)
 • Plant Tissue Cullture (Plant Tissue Cullture)

การศึกษา

 • 2545 : Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology) , Kagawa University , Japan
 • 2539 : วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2535 : วท.บ. (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2531 : ม.6 , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , ไทย
 • 2528 : ม.3 , โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th