หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
(Assistant Professor Dr. SURIN NILSAMRANCHIT)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 053-94-4055
อีเมล : surin.nil@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 2 มีนาคม 2553)
 • รองผู้อำนวยการ หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ หน่วยพัฒนางานวิจัย งานบริหารทั่วไป ศูนย์ลำไยหริภุญไชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2010 . ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง. . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(2) (พิเศษ): 329-332. . 41 (2).
 • 2009 . ผลของการควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อ การแตกตาและคุณภาพผลของกีวีฟรุตพันธุ์บรูโน (Actinidia deliciosa C.F. Liang et. A. R. Ferguson). . วารสารเกษตร 25(3): 191-200. . 25 (3).
 • 2553 . ผลของการห่อผลและการเคลือบผิวต่อสีผิวและคุณภาพผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง. . วารสารเกษตร 26 (พิเศษ): 127-135. . 26 .
 • สุรินทร์ นิลสำราญจิต. 2551 . ผลของรูปแบบทรงต้นและโพแทสเซียมคลอดรตต่อคุณภาพและผลผลิตลำไย . วารสารเกษตร . 24 (1) : 71-80. [tif, 263 KB]

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • สุรินทร์ นิลสำราญจิต. 2547 . การขยายพันธุ์พืช , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย, 92 หน้า.
 • สุรินทร์ นิลสำราญจิต. 2543 . ไม้ผลเขตหนาว , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย, 176 หน้า.

  หนังสือ-บางบท
 • 2540 . การขยายพันธุ์พืช . หลักการพืชสวน .

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2542 . ไฮโดรโปนิคส์ .

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2010. . ผลของต้นตอและวิธีการเปลี่ยนยอดพันธุ์ต่อการเติบโตของมะเดื่อฝรั่ง., . การประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส เชียงใหม่., 29 - 30 November 2010.
 • . 2553. . ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2553.
 • สุรินทร์ นิลสำราญจิต. . 2551. . ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสมุนไพรบางชนิดในวงศ์ต้อยติ่ง, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26 - 30 พฤษภาคม 2551, จังหวัดพิษณุโลก ไทย, หน้า 292-292. [tif, 530 KB]
 • สุรินทร์ นิลสำราญจิต. . 2551. . ผลของการควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมด์ต่อการแตกตาและคุณภาพผลของกีวีฟรุต, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26 - 30 พฤษภาคม 2551, จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 92-92. [tif, 565 KB]
 • . 2545. . การศึกษารูปแบบไอโซไซม์เพอร์ออกซิเดสในผักคาวตอง, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28 - 30 พฤษภาคม 2545.
 • . 2545. . การพัฒนาพันธุ์ฝรั่งเพื่อการแปรรูป, . การเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2545, 22 พฤศจิกายน 2545.
 • . 2543. . ผลของความเข้มแสงที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ของพืชสมุนไพร,ผักคาวตอง, . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่38, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2543.
 • . 2542. . การรวบรวมและศึกษาลักษณะบางประการของผักคาวตองในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 37, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2542.

ความเชี่ยวชาญ

 • Horticulture (Horticulture)
 • สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน
 • การขยายพันธุ์พืช

การศึกษา

 • 2539 : Ph.D. (Plant Physiology) , Kinki University , Japan
 • 2528 : วท.ม. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2524 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์(พืชสวน)) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2536 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th