หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
(Assistant Professor Dr. PRATHANTHIP KRAMOL)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 199; 053944066 ต่อ 112
อีเมล : prathanthip.k@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2006 . Challenges of developing pesticide-free and organic vegetable markets and farming systems for smallholder farmers in North Thailand . ISHS Acta Horticulturae 699 . 2006 .
 • 2004 . ทิศทางการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มช . 2547 .
 • 2004 . พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคแหนม . วารสารเศรษฐศาสตร์ มช. . 2547 .

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • ประทานทิพย์ กระมล, อารี วิบูลย์พงศ์, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ , นัทธมน ธีระกุล . 2545 . หัตถกรรมพื้นบ้านกับการสร้างงานในชุมชน , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2012. . ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผักในระบบเกษตรทางเลือก, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8, 5 - 7 September 2012.
 • . 2011. . การจำแนกพฤติกรรมการยอมรับการผลิตผักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโดย แนวทางการปฏิบัติการผลิตอย่างเข้มข้น, . การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 8 - 10 August 2011, Page 77-89.
 • . 2004. . ปฏิสัมพันธ์ผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตรปลอดพิษ, . รายงานสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 3 “สู่ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, 7 - 9 November 2004.
 • . 2002. . การตัดสินใจของเกษตรกรในการจัดสรรที่นาเพื่อปลูกข้าวหอมมะลิ, . งานสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 2 : ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ , 26 - 27 August 2002.

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การผลิต
 • Adoption analysis

การศึกษา

 • 2554 : PhD (Economics) , University of New England , Australia
 • 2541 : ศศ.ม (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2537 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th