หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
(Assistant Professor Dr. Sangtiwa Suriyong)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4050
อีเมล : sangtiwa.s@cmu.ac.th

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2013 . Antioxidant capacities of vitamin E (tocopherols) in purple rice (Oryza sativa L. indica), perilla (Perilla frutescens L.) and sesame (Sesamum indicum). . International Journal of Agricultural Technology (IJAT) . 2013 (9) : 177-191.
 • 2555 . Effect of Seed Maturity on Seed Physiological Quality, Oil Content and Fatty Acid Composition of Hemp Seed . Chiang Mai University Journal . 2012 (11) : 351-357.
 • 2555 . ผลของวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุเฮมพ์ (Cannabis sativa L.) ภายหลังการเก็บรักษา . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรกษ. 43 : 3 (พิเศษ) : 431-435 (2555) . 2555 (43 : 3) : 431-435.
 • 2554 . การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารแกมมาอมิโนบิวทิริคแอซิดในข้าวก่ำพันธุ์พื้นเมืองภายหลังกระบวนการแช่และการงอก . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 42 (3 พิเศษ) : 370-373.
 • 2554 . อิทธิพลของพันธุกรรมและระยะเวลาการบ่มเพาะต่อปริมาณสารอาหารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอก . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 42 (2) : 281-289.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • แสงทิวา สุริยงค์. . 2008. . Improving Thai exports fruits to EU markets: Case study: Success in postharvest system transfer, . Ensuring Food Quality within the Value-Added Chain: Demands under Global Conditions, 21 - 25 July 2008, Germany. [doc, 23 KB]
 • . 1999. . Possibility of peanut seed coat on break down of genotypic resistance to iAspergillus flavus/i., . Proc. Conference on international Agriculture Research for Development 1999, 10 - 13 October 1999, Berlin, Germany.
 • แสงทิวา สุริยงค์. . 2551. . ความสามารถในการควบคุมเชื้อราและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการเคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยจาก กานพลู โป๊ยกั๊ก , . สัมมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 , 3 กุมภาพันธ์ 2551, คณะเกษตรศาสตร์ ไทย, หน้า 42--.

ความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตพืชไร่ (Agronomy)
 • เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช (Seed science and Technology)

การศึกษา

 • 2552 : Ph.D (พืชไร่) , Gottingen University , Germany
 • 2540 : วท.ม. ((เกษตรศาสตร์)พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2535 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th