หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
(Assistant Professor Dr. Nattasak Krittigamas)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4050
อีเมล : nattasak.k@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • รองหัวหน้าศูนย์ วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2563)
 • รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2558)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2555)
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2553)
 • ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มิถุนายน 2550 - 1 มิถุนายน 2554)

งานสอน (3/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. . . . Radio Frequency Heat Treatment: An Alternative Seed Treatment for Seed-Borne Fungi in Barley (Hordeum vulgare) , . Troppen Tag 2007 Germany, 11 - 13 October 2007, Tropen centrum Gottingen, Germany, 4 Page.

ความเชี่ยวชาญ

 • Seed Technology (Seed Technology)
 • Seed Processing (Seed Processing)
 • Radio-Frequency for Agricultural Products (Radio-Frequency for Agricultural Products)

การศึกษา

 • 2558 : วท.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2539 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2545 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th