หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
(Assistant Professor Dr. JUTHATHIP CHALERMPHOL)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
โทรศัพท์ : 0-5394-4018-9
อีเมล : juthathip.c@cmu.ac.th

งานบริหาร

  • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
  • รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559)
  • ผู้ช่วยคณบดี (ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2555 - 17 มีนาคม 2556)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

    หนังสือ-บางบท
  • ศิริ ฮามสุโพธิ์. 2543 . ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางประชากร . ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต , 860-862 วังบูรพา กรุงเทพฯ 10200, หน้า 12-21.

การศึกษา

  • 2552 : ดุษฎีบัณฑิต (ระบบเกษตรและวิศวกรรมเกษตร) , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย , ไทย
  • 2543 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2540 : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (พืชสวน) , มหาวิทาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th