บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวภูษิตา จันทิมา
(Ms. Phusita Janthima)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
หน่วยงาน : งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5394 4016
อีเมล : phusita.k@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

    เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
  • ภูษิตา คำฝั้น. . 2550. . , . คู่มือปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะเกษตรศาสตร์, 1 - 30 พฤษภาคม 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย, 20 หน้า. [pdf, 183 KB]

ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาอังกฤษ (English for Secondary Language:ESL)
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for communication)
  • การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ (International Relations)

การศึกษา

  • 2557 : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2542 : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2550 : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th