บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางกุหลาบ อุตสุข
(Mrs. kularb utasuk)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยสนับสนุนและบริการวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-53-944624
อีเมล : kularb.a@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

    บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
  • . 2554. . การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน, . ประชุม และเสนอผลงานภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 18 - 20 พฤษภาคม 2554, ณ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ, 317 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

  • การผลิตผักปลอดสารพิษ (The production of organic vegetables)

การศึกษา

  • 2537 : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) , เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th