บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายกิตติชัย ทิพย์ทา
(Mr. Kittichai Thiptha)

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ) (ส 3)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 053-944014
อีเมล : kittichai.t@cmu.ac.th

การศึกษา

  • 2544 : ปริญญาตรี ( ศิลปศาสตร์การจัดการทั่วไป) , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ไทย
  • 2538 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) (ไฟฟ้ากำลัง) , เชียงใหม่เทคโนโลยีเชียงใหม่ , ไทย
  • 2529 : ประกาศนียบัตร(ปวช.3) (ไฟฟ้ากำลัง) , วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ , ไทย
  • 2525 : ชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น (ศิลป์ภาษา) , โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th