หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
(Assistant Professor Dr. PILUNTHANA THAPANAPONGWORAKUL)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช
โทรศัพท์ : 053-944-022 ต่อ 107
อีเมล : pilunthana.t@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2018 . Isolation and characterization of rhizobia from nodules of Clitoria ternatea inThailand . Plant Biotechnology . 35 (2) : 1-8.
 • 2014 . Glutamine synthetase I-deficiency in Mesorhizobium loti differentially affects nodule development and activity in Lotus japonicus . Journal of Plant Physiology . 171 (5) : 104-108.
 • 2010 . NAD+-malic enzyme affects nitrogenase activity of Mesorhizobium loti bacteroids in Lotus japonicus nodules . Plant Biotechnology . 27 (4) : 311-316.
 • 2010 . 3-Phosphoglycerate dehydrogenase in Mesorhizobioum loti is essential for maintaining symbiotic nitrogen fixation of Lotus japonicus root nodules . Plant and Soil . 336 (1) : 233-240.
 • 2563 . การคัดเลือกแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์เบื้องต้นเพื่อควบคุมโรคไฟทอปธอราไบลท์ในต้นกล้าพริกขี้หนู . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 51 (1) : 359-364.
 • 2562 . การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Phytophthora nicotainea สาเหตุโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรส . วารสารแก่นเกษตร . 47 : 1633-1638.
 • 2562 . ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บริเวณรอบรากผักกระเฉดที่ผลิตสารทุติยภูมิเพื่อยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน . วารสารเกษตร . 35 (1) : 87-99.
 • 2559 . ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพจากเศษเหลือพริกต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletrotrichum gloeosporioides ในสภาพห้องปฏิบัติการ . วารสารเกษตร . 32 (1) : 61-72.
 • 2558 . ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus megaterium สายพันธุ์ No.16 ในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวพันธุ์ กข6 . วารสารเกษตร . 31 (3) : 301-310.
 • 2558 . ผลของเชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์ Streptomyces sp. ไอโซเลท P4 ต่อการเจริญของถั่วเหลืองที่ปลูกในดินซึ่งมีการใช้สารกำจัดวัชพืช . วารสารเกษตรพระจอมเกล้า . 33 (2) : 61-72.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2562. . การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟต์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Phytophthora nicotainea สาเหตุโรคใบไหม้และผลเน่า, . ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20; 28-29 มกราคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 - 29 มกราคม 2562, หน้า 1633-1638.
 • . 2561. . กิจกรรมปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืชของแบคทีเรีย Bacillus spp. และ Pseudomonas spp. ที่แยกจากดิน, . การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ";วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่่งยืน" ณ มหาวิยยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2) จ.สมุทรปราการ, 6 มิถุนายน 2561, หน้า 207-212.

ความเชี่ยวชาญ

 • Biological Control of Plant Diseases
 • Symbiotic Nitrogen Fixation
 • Plant-Microbe Interaction

การศึกษา

 • 2553 : Ph.D. (Plant Molecular Biology) , The United Graduate School, Ehime University , Japan
 • 2546 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) (ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2543 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (โรคพืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th