หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
(Associate Professor Dr. Chanakan Prom-u-thai)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
อีเมล : chanakan.p@cmu.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2016 . Determination of Zinc in Rice Grains by DTZ Staining Technique and ImageJ Software Analysis.(2016) . Journal of Cereal Science. . 68 : 53-58. [pdf, 695 KB]
 • 2016 . Iron, zinc and total antioxidant capacity in different layers of rice grain among different varieties. (2016) . J. Agric. Biol . 18 (6) : 931-936. [pdf, 475 KB]
 • 2016 . Distribution of iron and zinc in plant and grain of different rice genotypes grown under aerobic and wetland conditions. (2016) . J. Cereal Sci. . 71 : 108-115. [pdf, 970 KB]
 • 2016 . The involvement of OsPHO1; 1 in the regulation of iron transport through integration of phosphate and zinc deficiency signaling. . Front. Plant Sci. . 2016 (7) : 396-400. [pdf, 1191 KB]
 • 2016 . Variation of Zinc Concentration in Rice Caryopsis and Husk among Southern Rice Varieties Grown in Southern and Northern Thailand. . CMU. J. Nat. Sci. (2016) . 15 (1) : 1-10. [pdf, 434 KB]
 • 2015 . Variation of grain nutritional quality among Thai purple rice genotypes grown at two different altitudes. (2015) . ScienceAsia . 41 : 377-385. [pdf, 527 KB]
 • 2559 . การตอบสนองของผลผลิตในข้าว 3 พันธุ์ที่ปลูกในดินที่มีปริมาณแคดเมียมแตกต่างกัน. . วารสารแก่นเกษตร. (2559) . 44 (3) : 409-416. [pdf, 792 KB]
 • 2559 . ความแปรปรวนของปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมืองของไทย. (2559) . วารสารแก่นเกษตร. . 32 (2) : 191-199. [pdf, 413 KB]
 • 2559 . ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์สังข์หยดจากภาคใต้ของประเทศไทย. (2559) . วารสารแก่นเกษตร. . 44 (1) : 83-94. [pdf, 1242 KB]
 • 2559 . ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมือง. (2559) . วารสารแก่นเกษตร. . 44 (3) : 391-398. [pdf, 787 KB]

การศึกษา

 • 2547 : วท.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2542 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th