บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
(Dr. Sithisavet LORDKAEW)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการ
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยสนับสนุนและบริการวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-53 221275 ต่อ 210
อีเมล : sittichai.l@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2020 . Foliar zinc application improved grain zinc accumulation and bioavailable zinc in unpolished and polished rice . Plant Production Science . 2563 : 1-9.
 • 2020 . Responses of Grain Yield and Nutrient Content to Combined Zinc and Nitrogen Fertilizer in Upland and Wetland Rice Varieties Grown in Waterlogged and Well-Drained Condition. . Journal of Soil Science and Plant Nutrition . 2020 (20) : 2112-2122.
 • 2019 . Evaluating a heat-tolerant wheat germplasm in a heat stress environment . Plant Genetic Resource . 2019 : 1-7.
 • 2019 . Evaluating boron efficiency in heat tolerant wheat germplasm . Intl. J. Agric. Biol . 2019 (21).
 • 2018 . Responses of grain yield and nutrient accumulation to water and foliar fertilizer management in upland and wetland rice varieties . J. of Biological Science . 2018 (18) : 254-262.
 • 2018 . Seasonal variation in grain yield and quality in different rice varieties . Field Crop research . 2018 (221) : 350-357.
 • 2018 . Silicon nutrition and distribution in plants of different Thai rice varieties . Int. J. Agric. Biol . 2018 (20) : 669-675.
 • 2018 . Variation in Grain Quality of Upland Rice from Luang Prabang Province, Lao PDR. . Rice Science . 2018 (25) : 94-102.
 • 2016 . Carbon Storage in Mountain Land Use Systems in Northern Thailand . Mountain Research and Development 2016 . 36 (2) : 183-192.
 • 2016 . Distribution of iron and zinc in plant and grain of different rice genotypes grown under aerobic and wetland conditions. . Journal of Cereal Science . 2016 (71) : 108-115.
 • 2014 . Comparison of BOR1-like gene expression in two genotypes with different Boron efficiencies in commercial crop plants in Thailand . Soil Science and Plant Nutrition . 2014 : 1-8. [pdf, 255 KB]
 • 2013 . Variation in responses to boron in rice. . Plant Soil . 2013 (363) : 287-295.
 • 2012 . Genotypic variation in response to low boron in eucalypt clones . Southern Forests . 2012 (74) : 159-166.
 • 2011 . Boron deficiency in maize . Plant and Soil . 2011 (342) : 207-220.
 • 2009 . Somchit Youpensuk, Sittichai Lordkaew, Benjavan Rerkasem. 2009. Genotypic Variation in Responses of Citrus spp. to Arbuscular Mycorrhizal Fungi . Journal of Agricultural Science . 2009 (1) : 59-65.
 • 2008 . Somchit Youpensuk, Sittichai Lordkaew and Benjavan Rerkasem. 2008. Arbuscular Mycorrhizal fungi associated with tangerine (Citrus reticulate) in Chiang Mai province, northern Thailand, and their effects on the host plant . ScienceAsia . 34 (256) : 256-264.
 • 2006 . Somchit Youpensuk, Sittichai Lordkaew and Benjavan Rerkasem. 2006. Comparing the Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Upland Rice and Macaranga denticulata in Soil with Different Levels of Acidity . ScienceAsia (32) : 121-126.
 • 1997 . Rerkasem, B., Bell, R.W., Lordkaew, S., and Roneragan, J.F. 1997. Relationshipof seed boron concentration to germination and growth of soybean (Glycine max ). . Nutrient Cycling in Agroecosystems (48) : 217-223.
 • 1997 . Rerkasem, B., Lordkaew, S. and Dell, B. 1997. Boron requirement for reproductive development in wheat. . Soil Sci. Plant Nutr. (43) : 953-957.
 • 1997 . Rerkasem, B., Lordkaew, S. and Dell, B. 1997. Boron requirement for reproductive development. In:Ando et al. (Eds.). . Plant Nutrition-for sustainable food production and environment : 69-73.
 • 1995 . Hansen, A.P., Rerkasem, B. and Lordkaew, S. 1995. Does ammonium uptake influence xylem sap composition in Phaseolus vulgare L. and Glycine max L (L.) Merril? . Experimentia (51) : 1085-1089.
 • 1993 . Hansen, A.P., Rerkasem, B., Lordkaew, S., and Martin, P. 1993. Xylem - solute technique to measure N2 fixation by Phaseolus vulgare L. : Calibration and source of error. . Plant and Soil (150) : 223-231.
 • 1993 . Rerkasem, B., Bell, R.W., Lordkaew, S., and Roneragan, J.F. 1993. Boron deficiency in soybean (Glycine max L. Merr.), peanut ( Arachis hypogea L.) and black gram (Vigna mungo L. Hepper.) : Symptoms in seeds and differences among soybean cultivars in susceptibility to boron deficiency. . Plant and Soil (150) : 289-294.
 • 1993 . Rerkasem, B., Netsangtip, R., Lordkaew, S., and Cheng, C. 1993. Grain set failure in boron deficient wheat. . Plant and Soil (155) : 309-312.
 • 2560 . Characterization of On-farm rice germplasm in an area of the crop’s center of diversity. . CMU J. Nat. Sci. . 2017 (16 ) : 85-98.
 • 2560 . Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’s Center of Diversity . CMU.J.Nat.Sci. . 2017 (16) : 85-98.
 • 2553 . สิทธิชัย ลอดแก้ว จตุรงค์ พวงมณี กุหลาบ อุตสุข กาญจนาภรณ์ ลอดแก้วและทัพไท หน่อสุวรรณ. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกผลใหญ่ด้วยกระบวนการการจัดการธาตุอาหารพืช . ว.วิทย์.กษ. . 2553 (41) : 557-560.
 • 2553 . เจษฎา จงใจดี สิทธิชัย ลอดแก้ว สาวิกา กอนแสง ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2553. ผลของอุณหภูมิต่อความมีชีวิตของละอองเรณูและการปฏิสนธิในพันธุ์ข้าวไทย . วารสารเกษตร . 2553 (26) : 29-35.
 • 2553 . ผลของอุณหภูมิต่อความมีชีวิตของละอองเรณูและการปฏิสนธิในพันธุ์ข้าวไทย . วารสารเกษตร . 2553 (26) : 29-35.
 • 2545 . ผลของการใช้สารโปแตสเซียมคลอเรทและปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพของลำไย.จำลอง โพธาเจริญ และสิทธิชัย ลอดแก้ว.2545. . เคหเกษตร . 26 (4) : 215-218.
 • 2529 . Study on water requirement of paddy rice.Sukkasem S. and Lordkaew S. 1986. . Journal of Agriculture . 2 (1) : 47-62.

  หนังสือ-บางบท
 • นริศ ยิ้มแย้ม, ศันสนีย์ จำจด. 2557 . ข้าวกับคุณค่าทางโภชนาการ . การผลิตข้าวบนพื้นที่สูง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2557 , เมือง เชียงใหม่, หน้า 31-42.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 1996. . Rerkasem, B., Moolsri, S., Pant, J., and Lordkaew, S. 1996. Effects of boron, planting , . In : Rawson, H. M. and Subedi, K. D. (Eds.), Sterility in Wheat in Subtropical Asea : extent, causesand solutions, 18 - 21 September 1995, Lumle Agricultural Research Centre, Nepal. , Page 65-70.
 • . 1995. . Rerkasem, B., and Lordkaew, S. 1996. Tissue boron, . In : Rawson, H. M. and Subedi, K. D. (Eds.), Sterility in Wheat in Subtropical Asia : extent, causes and solutions, 18 - 21 September 1995, Lumle Agricultural Research Centre, Nepal. , Page 36-38.
 • . 1992. . Rerkasem, B. and Lordkaew, S.1992. Prediction grain set failure with tissue boron , . In : C.E. Mann and B. Rerkasem (Eds.). Boron Deficiency in Wheat. Wheat Special Report No. 11. , 17 - 19 February 1992, Mexico DF, CIMMYT., Page 9-14.
 • . 1992. . Netsangtip, R.,and Lordkaew, S. 1992. Procedure for boron analysis in plant. , . In : C.E. Mann and B. Rerkasem (Eds.). Boron Deficiency in Wheat0 Wheat Special Report No. 11. , 17 - 19 February 1992, Mexico DF, CIMMYT., Page 15-20.
 • . 2552. . ชินกฤต สุวรรณคี ชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ ใจศิลป์ ก้อนใจ สมศักดิ์ และ สิทธิชัย ลอดแก้ว. 2552. ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชที่, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2552, ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพลส อ. เมือง จ.เชียงใหม่, หน้า P-00-P-01.
 • . 2551. . Lordkaew et al. 2008. Variation on pollen viability in cultivated rice and longevity of pollen after shedding, . งานสัมมนาวิชาการโครงการเมธีวิจัยอาวุโส (สกว) ด้านพืชไร่ ประจำปี 2551, 21 - 22 พฤศจิกายน 2551, ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, 42 หน้า.
 • . 2547. . Lordkaew, S., U. Chaiwong, S. Jamjod, B. Dell and B. Rerkasem. 2004. Boron Deficiency in Maize, . การสัมมนาวิชาการโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ด้านพืชไร่ ประจำปี 2547 และ RGJ Seminar Series XXVIII สาขาพืชไร่ , 6 - 7 พฤษภาคม 2547, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์., S1-01 หน้า.
 • . 2546. . Lordkaew, S., Jamjod, S. and Rerkasem, B. 2003. Response to Low Boron in Maize and Sorghum., . 20th Pacific Science Congress “ Science and Technology for Healthy Environment , 17 - 21 มีนาคม 2546, at Sofitel Central Plaza Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand..
 • . 2546. . Yimyam, N., Rerkasem, K., Lordkaew, S. and Rerkasem, B. 2003. , . Associated growth of Macaranga denticulata and natural abuscular of mycorrhiza in traditional rotational shifting cultivation of northern Thailand. 20th Pacific Science Congress “ Science and Technology for Healthy Environment, 17 - 21 มีนาคม 2546, Sofitel Central Plaza Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand..
 • . 2546. . สิทธิชัย ลอดแก้ว อุทุมพร ไชยวงษ์ ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546. การขาดโบรอนของข้าวโพด, . การสัมมนาการประชุมประจำปีครั้งที่ 3 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช., 9 - 11 พฤษภาคม 2546, ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , หน้า 294-305.
 • . 2546. . สิทธิชัย ลอดแก้ว อุทุมพร ไชยวงษ์ ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546. การขาดโบรอนของข้าวโพด, . งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน” , 27 มิถุนายน 2546, ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 45 หน้า.
 • . 2546. . การจัดการความหลากหลายของต้นปะดะในไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงโปว์ในภาคเหนือของประเทศไทย, . นริศ ยิ้มแย้ม สิทธิชัย ลอดแก้ว เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และกนก ฤกษ์เกษม. 2546. งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 “เกษตรก้าวไกล วิจัยเพื่อชุมชน” , 27 มิถุนายน 2546, ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , 44 หน้า.
 • . 2545. . สิทธิชัย ลอดแก้ว, ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2545. สมรรถภาพการดูดใช้โบรอนของข้าวโพดและข้าวฟ่าง. , . การประชุมวิชาการประจำปี 2545 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 15 - 16 พฤศจิกายน 2545, ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • . 2545. . สมเกียรติ สุวรรณคีรี จตุรงค์ พวงมณี จำลอง โพธาเจริญ สิทธิชัย ลอดแก้ว นิวัติ เชาวน์ศิลป์. 2545. การใช้สารสกัดชีวภาพและเทค, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , , 27 - 31 พฤษภาคม 2545, ณโรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,ไทย ..
 • . 2545. . สมเกียรติ สุวรรณคีรี, จตุรงค์ พวงมณี, จำลอง โพธาเจริญ, สิทธิชัย ลอดแก้ว. 2545. การวิจัยและพัฒนาน้ำสกัดชีวภาพเพื่อเพิ่มผล, . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, , 24 - 26 ตุลาคม 2545, ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร,ไทย.
 • . 2545. . สิทธิชัย ลอดแก้ว อุทุมพร ไชยวงษ์ ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2545. , . การสัมมนาการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช. , 27 - 30 มีนาคม 2545, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์, หน้า 19-33.
 • . 2545. . นริศ ยิ้มแย้ม กนก ฤกษ์เกษม สิทธิชัย ลอดแก้ว และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2545., . ผลของไมโคไรซ่าที่มีต่อการเจริญเติบโตและการสะสมธาตุอาหารของต้นปะดะ. การสัมมนาการประชุมประจำปีครั้งที่ 2 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช". , 27 - 30 มีนาคม 2545, ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์รีสอร์ต จ. เพชรบูรณ์, ไทย.
 • . 2544. . สิทธิชัย ลอดแก้ว เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศันสนีย์ จำจด และอุทุมพร ไชยวงษ์. 2544. , . สมรรถภาพการดูดใช้โบรอนของข้าวสาลีในสารละลาย. การประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.”กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช. , 14 - 15 มิถุนายน 2544.
 • . 2531. . Rerkasem, B., Netsangtip, R., Lordkaew, S., Tongrod, P., Predisripipat, S., Meejui, S., , . A Patanothai (Ed.), 7th National Groundnut Conference, 16 - 19 มีนาคม 2531, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 264 หน้า.
 • . 2530. . พิมลรัตน์ ทองรอด สุพร ปรีดิศรีพิพัฒน์ สิทธิชัย ลอดแก้ว และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2530. การขาดโบรอนในถั่วลิสง. , . สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยถั่วเหลือง ครั้งที่ 2, 22 - 25 ธันวาคม 2530, ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก, ไทย.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • สิทธิชัย ลอดแก้ว. . 2550. . , . Workshop on examining pollen viability of rice, 1 พฤษภาคม 2551, ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ห้องปฏิบัติการโรคพืช ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1 หน้า. [doc, 42 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition Analysis)
 • โบรอนในพืช (Boron in plant)
 • วินิจฉัยธาตุอาหารพืช
 • การเพาะเลี้ยงละอองเรณูในธัญพืช

การศึกษา

 • 2550 : วท.ด. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2542 : วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2528 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th