หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวปราณี หะซัน
(Ms. Pranee Hasan)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4642
อีเมล : pranee.h@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้างาน บริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2560)
 • หัวหน้างาน งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2551)
 • หัวหน้างาน งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2004 . ขั้นตอนการรับนักศึกษาภายใตโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร .

การศึกษา

 • 2542 : ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2530 : ค.บ. (บริหารโรงเรียน) , วิทยาลัยครูเชียงใหม่ , ไทย
 • 2520 : ป.กศ.สูง (ภาษาอังกฤษ) , วิทยาลัยครูเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2549 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2548 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2544 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2535 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2533 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2529 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th