บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
(Acting Sub Second Lieutenant PRASERT KHAM-ON)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการ
สังกัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  
โทรศัพท์ : 0-5394-4052,0-5322-2014
อีเมล : prasert.kh@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • ประเสริฐ คำออน. . 2550. . , . การดูแลรักษาต้นกาแฟและการตัดแต่งกิ่ง, 6 - 15 สิงหาคม 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง, 25 หน้า.
 • ประเสริฐ คำออน. . 2550. . , . การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า, 16 - 18 เมษายน 2551, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 31 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตกาแฟอาราบีก้า (Coffee production)
 • ระบบเกษตรที่สูง

การศึกษา

 • 2539 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2534 : ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ไทย
 • 2527 : ปวส. (เกษตรกรรม) , วิทยาเขตเกษตรลำปาง , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2545 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2541 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2539 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2535 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th