บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
(Mr. panomsak promburom)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการ
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 235
อีเมล : panomsak.p@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2013 . Food Security Assessment Using Livelihood Assets Regression Model and the National Household Database . Nakhon Phanom University Journal : 56-63.
 • 2008 . La modélisation d’accompagnement pour une gestion concertée des resources renouvelables en Thaïlande . Économie rurale journal . 2008 (304-305) : 39-59.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2007 . Comparison of empirical methods for building agent-based models in land use science. . Journal of Land Use Science . 2 (1) : 31-55. [pdf, 233 KB]

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. 2545 . คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง สพทส. 1.0 , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 58 หน้า.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์, ปิ่นเพชร สกุลส่องบุญศิริ. 2545 . โครงสร้าง ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และฐานข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ในระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 126 หน้า. [pdf, 1068 KB]
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. 2539 . โครงสร้างระบบเรียกใช้ข้อมูลดินและความเหมาะสมของดิน , เชียงใหม่, 64 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, Francois Bousquet. 2553 . การออกแบบและโครงสร้างแบบจำลองพหุภาคี: การจัดการทรัพยากรทางเกษตรในลุ่มน้ำบนที่สูง. , 12 หน้า.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, Francois Bousquet. 2552 . การจำลองพหุภาคีและการจำลองสถานการณ์การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรลุ่มน้ำบนที่สูง. , ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2009. . A Framework to Assess Practice and Performance of Collaborative Governance: A New Look at Four Water Resource Management, . the 2009 Human Dimensions of Global Environmental Change Conference, 2 - 4 December 2009.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, Francois Bousquet. . 2008. . Role-playing games and institutional engagement for modeling land and water management in a northern Thailand watershed., . the Second CPWF International Forum on Water and Food (IFWF2), Addis Ababa, Ethiopia, 9 - 14 November 2008.
 • Tayan Raj Gurung, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2008. . Effects of companion modeling on water management: comparative analysis across five sites in Bhutan and Thailand., . the Second CPWF International Forum on Water and Food (IFWF2), Addis Ababa, Ethiopia, 9 - 14 November 2008.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2008. . Agent-based modeling to facilitate resilient water management in Southeast and South Asia., . the Second CPWF International Forum on Water and Food (IFWF2), Addis Ababa, Ethiopia, 9 - 14 November 2008.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, อรรถชัย จินตะเวช, เมธี เอกะสิงห์. . 2001. . Estimating Sugarcane Yields with Oy-Thai Interface., . International Society of Sugar Cane Technologists. Proceedings of the XXIV Congress, 17 September 2001 - 21 September 1997, Mackey, Australia., Page 81-86.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. . 2000. . Supporting Highland Development with Spatial Information System, . International Conference on Sustainable Development by Science and Technology in Greater Mekong Subregion and Related Developing Countries (GMS 2000)., 8 - 11 November 2000, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand., Page 49-55.
 • อรรถชัย จินตะเวช, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์, เมธี เอกะสิงห์. . 2000. . An overview of modeling research Related to Precision Agriculture of Rice in Thailand. , . Precision Agriculutre Workshop, 6 - 7 March 2000, MACRES KL, Malaysia, Page 1-5.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 1999. . The Use of Rice Model in Combination with Remote Sensing and GIS in Accessing Rice Potential Production and Management S, . International Symposium on "World Food Security"., 1 December 1999, Kyoto, Japan, Page 165-168.
 • เมธี เอกะสิงห์, พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2545. . ข้อมูลเชิงพื้นที่และการขยายผลการศึกษาข้ามลำดับชั้นในระบบเกษตร, . การสัมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการ", 26 - 27 สิงหาคม 2545, ขอนแก่น, หน้า 207-219.
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2544. . การใช้ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง. , . การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2544, 30 ตุลาคม 2544, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , หน้า 351-373. [pdf, 544 KB]
 • พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์. . 2543. . การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง, . รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2543, 4 ตุลาคม 2543, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , หน้า 1-23. [pdf, 511 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Multi-Agent System and modelling for Agricultural and natural resource management (Multi-Agent System and modelling for Agricultural and natural resource management)
 • Companion modelling (participatory modelling) (Companion modelling (participatory modelling))
 • GIS data integration and analysis (GIS data integration and analysis)

การศึกษา

 • 2553 : Doctorat (Modelisation des politiques agro-environnementales) , L'Universite Claude Bernard - Lyon 1 , France
 • 2540 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2529 : วท.บ. (สัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th