หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสาวสากันย์ สุวรรณการ
(Ms. Sagun Suwannakarn)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
ฝ่ายงาน : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 111
อีเมล : sagun.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้างาน นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 กรกฏาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • อรุณี อภิชาติสรางกูร, กฐิน ศรีมงคล, สากันย์ สุวรรณการ. 2533 . ผลการอบรมอาหารข้าวสาลีประยุกต์ ณ อ.ฝาง และอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ . วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 6 (3) : 190-199.
 • อรุณี อภิชาติสรางกูร, สากันย์ สุวรรณการ. 2532 . การยอมรับบะหมี่สูตรแป้งสาลีผสม . วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 5 (3) : 221-229.
 • อรุณี อภิชาติสรางกูร, สากันย์ สุวรรณการ. 2531 . การยอมรับอาหารข้าวสาลีประยุกต์ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ . วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 176-182.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • สากันย์ สุวรรณการ, พัชราพร บุญจันต๊ะ. 2557 . (วิจัยสถาบัน)การศึกษาพัฒนาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 . [pdf, 2733 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ, อลงกต สิทธิโชค. 2556 . (วิจัยสถาบัน)การศึกษาการพัฒนาระบบรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 . [pdf, 5136 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2550 . การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ . [pdf, 3314 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . (วิจัยสถาบัน)ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . [pdf, 1863 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . (วิจัยสถาบัน)พัฒนาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . [pdf, 4034 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . Web อ่านเพิ่มเติมในการฝึกงาน SPSS ของนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร . [ppt, 501 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . Web อ่านเพิ่มเติมในการฝึกงานคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร . [mht, 112 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) , หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายใน. [pdf, 512 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . โปรแกรมเส้นตรง (Linear Programming) และการใช้โปรแกรม LINDO . [pdf, 279 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2548 . สรุปผลงานวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . [mht, 332 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2547 . (วิจัยสถาบัน)การวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปีการศึกษา 2545-46 คณะเกษตรศาสตร์ . [pdf, 938 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2547 . Web สรุปผลงานนำเสนอคณะกรรมการ SAR , หน่วยวิจัยสารสนเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา. [mht, 416 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2547 . การจัดการฐานข้อมูลเกษตรในระดับชุมชนด้วย Microsoft Access . [pdf, 3787 KB]
 • สากันย์ สุวรรณการ. 2547 . แนะนำ , หน่วยวิจัยสารสนเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา. [ppt, 940 KB]

การศึกษา

 • 2531 : สถิติศาสตรมหาบัณฑิต, สต.ม. (สถิติ), M.S. (Statistic) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2538 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2533 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2530 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th