หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการ
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4622
อีเมล : panita@chiangmai.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ปณิตา บุญสิทธิ์, ดำเนิน กาละดี. 2010 . Gamma Oryzanol Content in Glutinous Purple Rice Landrace Varieties . Chiang Mai UNiversity Journal . 2010 (9) : 151-157.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2009. . Gamma Oryzanol Content in Glutinous Purple Rice, . Postharvest : Rice conference&Exhibition, 15 - 17 July 2009, Queen Sirikit National Convention Center, Page 29-30.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์, ดำเนิน กาละดี. . 2008. . Relationship of Gamma Oryzanol Accumulation, . 5th International Crop Science Congress, 13 - 18 April 2008, International Convention Center, JEJU KOREA.
 • . 2006. . Gamma Oryzanol Content in Local Genotypes of Purple Rice, . Prosperity&Poverty in a globalized world: Challenges for Agricultuer Research, 11 - 13 October 2006, University of Bonn, Germany.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์, ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . Study of variation of grain Fe in F1 hybrids., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 179-184.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . . . Relationship of Gamma Oryzanol Accumulation to Anthocyanin and Nutrient Content in Purple Rice Grain, . วันวิชาการ มช. วิถีวิจัย : สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุ๘, 1 กรกฏาคม - 31 ตุลาคม 2550. [ppt, 7324 KB]

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . การเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์พืชไร่, 11 - 14 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มช..
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ยทางพืชไร่, 8 - 11 มกราคม 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มช..
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . พฤกษศาสตร์ของพืชตระกูลถั่ว, 20 - 23 พฤศจิกายน 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มช..
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . พฤกษศาสตร์ของพืชตระกูลหญ้า, 13 - 16 พฤศจิกายน 2550, คณะเกษตรศาสตร์.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . พฤษศาสตร์ของพืชตระกูลถั่ว, 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5 หน้า.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . พฤษศาสตร์ของพืชตระกูลหญ้า, 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 5 หน้า.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . เมล็ดพันธุ์ และการทดสอบ, 25 - 28 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มช..
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . ศัตรูพืชไร่ และการป้องกันกำจัด, 15 - 18 มกราคม 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มช..
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . เอกสารคำสอน ภาคปฏิบัติการ กระบวนวิชา AGRO 211, 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มช., 9 หน้า.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์. . 2550. . , . เอกสารคำสอน ภาคปฏิบัติการ กระบวนวิชา AGRO 211, 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2551, ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มช., 7 หน้า.

ความเชี่ยวชาญ

 • ปรับปรุงพันธุ์พืช
 • ธาตุอาหารพืช

การศึกษา

 • 2553 : ดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2540 : วท.ม. (ปรับปรุงพันธุ์พืช) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2537 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2548 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2546 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th