หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์
(Assistant Professor SARUN ARAYARUNGSARIT)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
อีเมล : ageci002@chiangmai.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  ตำรา-บางบท
 • ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์. 2542 . หลักการเขียนข้อเสนอโครงการทางธุรกิจเกษตร , บรรยายแก่ผู้ถูกเลิกจ้างจากสถาบันการเงินภาคเหนือจัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Saran Arayarangsarid, Wu-Cheng Liao, Tzong Ru Lee. . 2001. . The Comparison of Vegetable Marketing Systems of Urban Cities in Taiwan and Thailand, . International Symposium on Agribusiness. 2001By NCHN, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Chiangmai University, 30 December 2000, By NCHN, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Chiangmai University, Page 253-268.
 • ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์. . 1998. . The Role of Farmer's Organizations in Promotion of Sustainable Rural , . Commercial Farming in Thailand: A Study of Sustainable Agricultural Development in Three Regions. Tokyo: World Planning, 30 December 1998, In Toshiro Matsuda and Akimi Fujimoto (eds). .

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricultural Economics (Agricultural Economics)

การศึกษา

 • 2522 : วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2519 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2539 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2532 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2528 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th