หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
(Associate Professor Dr. Pattana Jierwiriyapant)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
อีเมล : pattanaj@chiangmai.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. 2544 . สถานภาพและปัญหาในการปลูกกุหลาบของภาคเหนือ . วารสารเกษตร . 17 (2) : 166-175.
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์, นุชา สิมะสาธิตกุล, อังคณา ผ่องแผ้ว. 2541 . การป้องกันและควบคุมโรคโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเกษตร . 14 (1) : 62-76.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. . 2001. . Fruit Marketing System in Thailand, . International Symposium Agribusiness Management towards Strengthening Agriculture Development and Trade, 30 December 2001, In International Symposium Agribusiness Management towards Strengthening Agriculture Development and Trade.
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. . . . ประสิทธิภาพราคาในตลาดน้ำมันปาล์มของประเทศไทย, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 195-199.
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. . . . ประสิทธิภาพราคาในตลาดน้ำมันปาล์มของประเทศไทย, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 195-199.
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. . . . ประสิทธิภาพราคาในตลาดน้ำมันปาล์มของประเทศไทย, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 195-199.
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์. . . . ประสิทธิภาพราคาในตลาดน้ำมันปาล์มของประเทศไทย, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 195-199.

ความเชี่ยวชาญ

 • Agricultural Marketing (Agricultural Marketing)
 • Agribusiness (Agribusiness)

การศึกษา

 • 2533 : Ph.D. (Food and Resource Economic) , University of Florida , United States Of America
 • 2530 : M.S. (Food and Resource Economic) , University of Florida , United States Of America
 • 2524 : วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2544 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2541 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th