หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางกัญญาดา สิทธิกล
(Mrs. Kunyada Sittikol)

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : สำนักงานคณะ  
หน่วยงาน : งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
โทรศัพท์ : 0-53944011
อีเมล : kanyada.s@cmu.ac.th

การศึกษา

  • 2535 : ศศ.บ. (บริหารธุรกิจและการจัดการ(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)) , สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2547 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  • 2546 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2542 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
  • 2536 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
  • 2532 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
  • 2528 : เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th