หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ลักษมี วรชัย
(Lecturer Laxmi Worachai)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 219
อีเมล : Laxmi.w@chaingmai.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ลักษมี วรชัย. . 2001. . Effect of Different Levels of Tuna oil supplementation, . International Proceedings, 16 May 2001.
 • ลักษมี วรชัย. . 2001. . Agricultural Policy Toward More Competitive Economics, . International seminar: Study meeting Asian Productivity Organization, 2001, 30 December 2000.
 • ลักษมี วรชัย. . 2000. . Effect of Tuna Oil Supplement, . International Journal, Ticrernahrag in einer nachhaltigew Land wirts chaft proceding, 30 April 2000, Switzerland.
 • ลักษมี วรชัย. . 2000. . Effect of Gender on Production Performance, . International Journal, Ticrernahrag in einer nachhaltigew Land wirts chaft proceding, 30 December 2000, Switzerland.
 • ลักษมี วรชัย. . 2000. . Market and Pllicy Impacts of Land Use Change, . International seminar: MMSEA "Governance in Natural & Cultural Landscape, 30 December 2000.
 • ลักษมี วรชัย. . 2000. . Influence of Slalughter Boar Weight for Smoked Bacon on Nutritive Values and Panel Test, . Tropical Ag. Technology, 30 December 2000.
 • ลักษมี วรชัย. . 2541. . RRA as a tool for field methodology, . Presented at the workshop on Sustainable Highland Agriculture Development , 11 มกราคม - 5 มีนาคม 2542, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University.

ความเชี่ยวชาญ

 • Resource Economics (Resource Economics)
 • Agricultural System (Agricultural System)
 • Policy Analysis (Policy Analysis)

การศึกษา

 • 2518 : M.S. (Agricultural Economics) , Cornell University , United States Of America
 • 2515 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2534 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2531 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th