หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางกุศล ทองงาม
(Mrs. KUSON TOHONG-NGAM)

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
ฝ่ายงาน : หน่วยวิจัย
หน่วยงาน : งานวิจัย
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 202
อีเมล : kuson.t@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2004 . ผลของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งผลิตสำคัญ . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร. . 23 (2) : 21-37.
 • 1998 . The roles of contract farming in agricultural transition in Thailand . Journal ISSAAS . 4 (1) : 74-97.
 • 2549 . ความพอเพียงและประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทาน โดย กุศล ทองงาม เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ศุภกิจ สินไชยกุล และ นฤมล ทินราช และธันยา พรหมบุรมย์ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 10 (2) : 28-42.
 • 2549 . ผลิตภาพและผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคา โดย เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ศุภกิจ สินไชยกุล นฤมล ทินราช และธันยา พรหมบุรมย์ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 10 (1) : 28-43.
 • 2548 . ระบบการผลิต และผลิตภาพในการใช้ที่ดินของเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนโดย เบญจพรรณ เอกะสิงห์ กุศล ทองงาม ธันยา พรหมบุรมย์ ศุภกิจ สินไชยกุล และนฤมล ทินราช. . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร . 22 (1) : 49-63.
 • 2546 . วิธีการและผลการจัดลำดับความสำคัญงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย . วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตร . 22 (1) : 49-68.
 • 2544 . ผลผลิต รายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ปีการผลิต 2541-2542 . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 5 (2) : 1-24.
 • 2544 . ศักยภาพการผลิตและความต้องการของเกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย ปีการผลิต 2543 . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 5 (3) : 25-47.
 • กุศล ทองงาม, ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, อารี วิบูลย์พงศ์, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ, อัครพงค์ อั้นทอง.. 2543 . ความสามารถเชิงแข่งขันทางการค้าของกุ้งแช่แข็งไทยในตลาดโลก . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 122-146.
 • 2543 . ผู้หญิงเหนือกับการเลี้ยงโคนม . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (1) : 129-141.
 • 2542 . การวิเคราะห์การจำหน่ายผลผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 3 (1) : 55-73.
 • 2541 . ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ . วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคม) . 19 (2) : 123-138.
 • 2540 . การวิเคราะห์การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันจากทัศนคติของเกษตรกร . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2 (4) : 83-119.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2004 . Maize in Thailand: Production Systems, Constraints, and Research Priorities. , CIMMYT, Mexico, 36 Page.
 • 2546 . Maize Production Potentials and Research Prioritization in thailand , Multiple Cropping Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, 90 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2554. . การเปรียบเทียบเส้นความมั่นคงทางอาหารกับเส้นความยากจนของครัวเรือนในชนบทจังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม, 8 - 10 สิงหาคม 2554, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 หน้า. [pdf, 369 KB]
 • . 2554. . การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน, . การประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมตักสิลา จ. มหาสารคาม, 8 - 10 สิงหาคม 2554, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 11 หน้า.
 • . 2554. . ผลเชิงเศรษฐกิจของการผสมผสานผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษากลุ่มแม่วาง , . การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 -18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา, 16 - 18 สิงหาคม 2553, มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ จ. สงขลา, หน้า 265-276.
 • . 2554. . ผลิตภาพการใช้น้ำในระบบการผลิตพืชสำคัญของจังหวัดลำพูน, . การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา, 16 - 18 สิงหาคม 2553, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา, หน้า 302-316. [pdf, 368 KB]
 • กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข. . 2551. . การร่วมตัดสินใจหาทางเลือกเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และลำปาง, . การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 28 พฤษภาคม 2551, จ. เชียงใหม่, 10 หน้า. [pdf, 238 KB]
 • กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข. . 2551. . ผลการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในการปลูกข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, . ประชุมวิชาการระบบเกาตรแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 27 พฤษภาคม 2551, เชียงใหม่ ประเทศไทย, 10 หน้า. [pdf, 385 KB]

  อุปกรณ์สาธิต
 • กุศล ทองงาม. . 2550. . , . โปสเตอร์ "กลยุทธ์การตลาดผักปลอดสารพิษ", 3 - 10 ธันวาคม 2550. [pdf, 222 KB]
 • กุศล ทองงาม, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, กมล งามสมสุข. . 2550. . , . โปสเตอร์ ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ขนาด 90*120 , 3 - 10 ธันวาคม 2550. [tif, 43397 KB]
 • กุศล ทองงาม. . 2550. . , . โปสเตอร์ เครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ขนาด 90*120, 3 - 10 ธันวาคม 2550. [pdf, 282 KB]

การศึกษา

 • 2531 : วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2540 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2536 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2533 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th