หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.อนุสนธิ์ อัตตปัญโญ
(Lecturer ANOOSON AUTTAPUNYO)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
อีเมล : anusonth@chiangmai.ac.th

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • อนุสนธิ์ อัตตปัญโญ. . 1998. . A Note on the Impact of Agricultural Marketing Sustainability, . A Study of Sustainable Agricultural Development in Three Regions. Tokyo: World Planning, 30 December 2000, In Toshiro Matsuda and Akimi Fujimoto (eds). Comme, Page 353-363.

ความเชี่ยวชาญ

 • Farming Management (Farming Management)
 • Economic of Agricutural Product (Economic of Agricutural Product)

การศึกษา

 • 2516 : วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2510 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2541 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2523 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th