หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ
(Associate Professor Paitoon Rodvinij)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
อีเมล : paitoon@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

  • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (26 กันยายน 2548 - 14 กุมภาพันธ์ 2549)
  • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 มิถุนายน 2547 - 11 พฤษภาคม 2549)
  • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (5 พฤศจิกายน 2545 - 4 พฤศจิกายน 2547)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

  • Agricultural Economics (Agricultural Economics)

การศึกษา

  • 2518 : วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • 2516 : วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2543 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • 2540 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th