หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.สุนทร คำยอง
(Associate Professor Dr. Soontorn Khamyong)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  
โทรศัพท์ : 0-5394-4099
อีเมล : agiskhmy@chiangmai.ac.th

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สุนทร คำยอง. 2008 . Forest Soils of Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai Province, Northern Thailand: Physical-Chemical Properties and Nutrient Accumulations . Maejo International Journal of Science and Technology . 2 (2) : 1-26.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2554. . ผลกระทบของไฟป่าต่อสมบัติทางกายภาพ-เคมีและปริมาณธาตุอาหารสะสมในดินป่าเต็งรัง สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่, . การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . การเจริญเติบโต ผลผลิตและการทดแทนของพรรณไม้ในสวนป่าสนสามใบพื้นที่ต้นน้ำในภาคเหนือ, . วิชการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . ศักยภาพการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในดินและมวลชีวภาพพันธุ์ไม้ของป่าดิบเขาสูงยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่, . วิชการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . ลักษณะดินและการสะสมคาร์บอนธาตุอาหารในดินป่าสนธรรมชาติ 4 ชนิดย่อย บริเวณอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่, . วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . ความผันแปรของลักษณะดินและปริมาณธาตุุอาหารสะสมในดินป่าดิบเขาต่ำที่เหลือเป็นหย่อม, . วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2554. . การสะสมคาร์บอนและธาตุุอาหารในดินสวนป่าสนสามใบหน่อยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, . วิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 , 11 - 13 พฤษภาคม 2554.
 • . 2553. . ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และการกระจายตามความสูงพื้นที่ในป่าชุมชนบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, . เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, 26 พฤศจิกายน 2553, หน้า 133-142.
 • สุนทร คำยอง. . 2551. . การสะสมของคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้ชนิดต่างๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่, . สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 4, 26 - 27 พฤษภาคม 2551, มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 1-10.

ความเชี่ยวชาญ

 • Forest Ecology (Forest Ecology)
 • Silviculture: Forest Plantation (Silviculture: Forest Plantation)
 • Agroforesty (Agroforesty)

การศึกษา

 • 2531 : Ph.D. (Forest Ecology) , Kyoto University , Japan
 • 2526 : M.S. (Forest Ecology) , Kyoto University , Japan
 • 2521 : วท.บ. (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2549 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2546 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2542 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2539 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th