หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางสุดใจ สันธทรัพย์
(Mrs. Sudjai Santasup)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้าราชการ) ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานคณะ  
ฝ่ายงาน : หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 108
อีเมล : sudjai.s@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2567)
 • หัวหน้าหน่วย หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สํานักงานคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มีนาคม 2545 - 30 กันยายน 2567)

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2548 . คู่มือปฎิบัติราชการ "การขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการ สาย ข. - ค." , 90 หน้า. [pdf, 437 KB]
 • 2547 . กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร (หลอมรวมภาควิชา) , หน่วยการเจ้าหน้าที่. [pdf, 804 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการบริหารงานบุคคล

การศึกษา

 • 2528 : ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม อันดับ 2) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2551 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2547 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2544 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2539 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th