หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธ—เธตเนˆเธชเธนเธ‡


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
นักวิชาการเกษตร
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  นายชวลิต กอสัมพันธ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
3.  นายถาวร สุภาวงศ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
4.  นายวราพงษ์ บุญมา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
5.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
6.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
7.  นายไสว สุดตุดจ้อย
พนักงานทั่วไป
30
20
8.  นายนิกร แซ่ย่าง
คนสวน
30
20
9.  นายบุญส่ง ชัดไธสง
คนสวน
30
20
10.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล
คนสวน
30
20
11.  นายศรีนวล มีจินา
คนสวน
30
20
12.  นายสุภพ สุนันตา
คนสวน
30
20
13.  นายองอาจ ยอดเมือง
คนสวน
30
20
14.  นางศรีแพร ใจบาล
พนักงานการเงินและบัญชี
30
20
15.  นายมนูญ ทรายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
30
20
 

ยอดรวม
570
420

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th