หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธฐเธšเธšเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  นางกุศล ทองงาม
นักวิชาการเกษตร 8
50
40
2.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
นักวิชาการเกษตร 6
50
40
3.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
บุคลากร 6
50
40
4.  นางสมจิต ธารารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี 6
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
6.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
7.  นายอาจินต์ มาไกล
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
8.  นายสมเพชร อินหน่อ
พนักงานสถานที่
30
20
9.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์
พนักงานสถานที่
30
20
10.  นายดวงเดช อินหน่อ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
11.  นายดาวเรือง มายา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
12.  นายวัติ สุรินทร์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
13.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
14.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
15.  นายสรวิชย์ แสงคำ
พนักงานขับรถยนต์
30
20
16.  นายอนันต์ กิจมี
พนักงานขับรถยนต์
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
17.  นางกุหลาบ อุตสุข
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
30
20
18.  นายชาติ ศรีร่างกาย
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
19.  นายมณเทียร ทันใจ
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
 

ยอดรวม
710
520

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th