หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ•เธงเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธชเธฑเธ•เธงเนŒเธ™เน‰เธณ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์
นักวิชาการสัตวบาล
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
2.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
อาจารย์
60
50
3.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
อาจารย์
60
50
4.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
อาจารย์
60
50
5.  ผศ.ดร.Hien Van Doan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
6.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
7.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
8.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
9.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
10.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
รองศาสตราจารย์
60
50
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
11.  นายวรากรณ์ ใจยา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
12.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
13.  นายบุญส่ง สุวรรณ
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
14.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
15.  นายเสนาะ สีแดง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
16.  นายวรพล สิงห์โทราช
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
50
40
17.  นายนภสินธุ์ สมมิตร
นักวิทยาศาสตร์
50
40
18.  นายอภิชาติ ศรีภัย
นักวิทยาศาสตร์
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
19.  นายชาตรี ทองอินทร์
พนักงานเลี้ยงสัตว์
30
20
20.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย
พนักงานเลี้ยงสัตว์
30
20
21.  นางวัลภา วรายุ
พนักงานธุรการ
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
22.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
 

ยอดรวม
1110
890

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th