หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเนเธฅเธฐเธ›เธเธžเธตเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
60
50
2.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
อาจารย์
60
50
3.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
อาจารย์
60
50
4.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
5.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
รองศาสตราจารย์
60
50
 
ข้าราชการ
6.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
7.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
อาจารย์
60
50
8.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
อาจารย์
60
50
9.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
อาจารย์
60
50
10.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
อาจารย์
60
50
11.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย
อาจารย์
60
50
12.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
อาจารย์
60
50
13.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
อาจารย์
60
50
14.  อ.เอกชัย ใยพิมล
อาจารย์
60
50
15.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
16.  ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
17.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
18.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
19.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
20.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
21.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
รองศาสตราจารย์
60
50
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
22.  นางสาวกวิพร จินะจันตา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
23.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
24.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
25.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
26.  นายอาทิตย์ กันจินะ
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
27.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
28.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
50
40
29.  นายสุริยา ตาเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
30.  นายกมล วุฒิแขม
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
31.  นายอาวุธ ขัดป่า
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
32.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร
พนักงานห้องปฏิบัติการ
30
20
33.  นายอดุลย์ ใจอินผล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
30
20
34.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
30
20
35.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ
พนักงานธุรการ
30
20
36.  นางศุทธินี เตชะ
พนักงานพัสดุ
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
37.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
30
20
 

ยอดรวม
1890
1520

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th