หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธเธตเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเนเธฅเธฐเน‚เธฃเธ„เธžเธทเธŠ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
2.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
3.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
รองศาสตราจารย์
60
50
 
ข้าราชการ
4.  นางปทิตตา กันต์กวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
อาจารย์
60
50
6.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
7.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
8.  ผศ.พรสุข ชัยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
9.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
10.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
11.  นางสาวสิริญา คัมภิโร
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
12.  นางพรรณทวี ขันธสีมา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
13.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
14.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
15.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น
นักวิทยาศาสตร์
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
16.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ
พนักงานธุรการ
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
17.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล
นักวิทยาศาสตร์
30
20
 

ยอดรวม
890
720

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th