หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  นางสุดใจ สันธทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
50
40
2.  นางวรางคณา กันทะลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
50
40
3.  นางอัญชลี นากา
บุคลากร 6
50
40
4.  นางวนิดา วงศ์พยอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี
นักการเงินและบัญชี
50
40
6.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา
นักการเงินและบัญชี
50
40
7.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย
นักการเงินและบัญชี
50
40
8.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ
นักการเงินและบัญชี
50
40
9.  นางสาวสุภนิช โตทอง
นักการเงินและบัญชี
50
40
10.  นางอังคณา กีไสย์
นักการเงินและบัญชี
50
40
11.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
12.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
13.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
14.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
15.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
16.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
17.  นางสาวภูษิตา จันทิมา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
18.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
19.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
20.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
21.  นางสาววริภัทร จีนโน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
22.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
23.  นางสาววิไลพร ธรรมตา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
24.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
25.  นายสมโภชน์ อริยจักร์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
26.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
27.  นายอินทร ผางแดง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
28.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ
นักวิทยาศาสตร์
50
40
29.  นายพีรภพ สมภมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
40
30.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
40
31.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
32.  นายอินสอน บุญยืด
คนสวน
30
20
33.  นายทวี จันทรมูล
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
30
20
34.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา
พนักงานธุรการ
30
20
35.  นางกัลยา ตียาคม
พนักงานการเงินและบัญชี
30
20
36.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
ช่างไฟฟ้า
30
20
37.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์
พนักงานขับรถยนต์
30
20
38.  นายไพบูลย์ ใบแสง
พนักงานขับรถยนต์
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
39.  นายทินกร ใจมา
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
40.  นายธวัช คำฝั้น
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
41.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
42.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
43.  นายนพดล ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
30
20
44.  นายชรินทร์ สมบุญโสด
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
45.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
46.  นางนารินทร์ วงค์มูล
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
 

ยอดรวม
2000
1540

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th