หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธ„เธ“เธฐเน€เธเธฉเธ•เธฃเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
60
50
2.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
อาจารย์
60
50
3.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
อาจารย์
60
50
4.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
อาจารย์
60
50
5.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
6.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
7.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
8.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
9.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
10.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
11.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
รองศาสตราจารย์
60
50
12.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
รองศาสตราจารย์
60
50
13.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
รองศาสตราจารย์
60
50
 
ข้าราชการ
14.  นางกุศล ทองงาม
นักวิชาการเกษตร 8
50
40
15.  นางสุดใจ สันธทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
50
40
16.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
นักวิชาการเกษตร 6
50
40
17.  นางวรางคณา กันทะลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
50
40
18.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
บุคลากร 6
50
40
19.  นางอัญชลี นากา
บุคลากร 6
50
40
20.  นางสมจิต ธารารักษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี 6
50
40
21.  นางวนิดา วงศ์พยอม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
50
40
22.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
นักวิชาการเกษตร
50
40
23.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
นักวิชาการเกษตร
50
40
24.  นางปทิตตา กันต์กวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
50
40
25.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์
นักวิชาการสัตวบาล
50
40
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
26.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
อาจารย์
60
50
27.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
อาจารย์
60
50
28.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
อาจารย์
60
50
29.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
อาจารย์
60
50
30.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
อาจารย์
60
50
31.  อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน
อาจารย์
60
50
32.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
อาจารย์
60
50
33.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
อาจารย์
60
50
34.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
อาจารย์
60
50
35.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ
อาจารย์
60
50
36.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
อาจารย์
60
50
37.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย
อาจารย์
60
50
38.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี
อาจารย์
60
50
39.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
อาจารย์
60
50
40.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
อาจารย์
60
50
41.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
อาจารย์
60
50
42.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
อาจารย์
60
50
43.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
อาจารย์
60
50
44.  อ.เอกชัย ใยพิมล
อาจารย์
60
50
45.  ผศ.ดร.Hien Van Doan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
46.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
47.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
48.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
49.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
50.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
51.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
52.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
53.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
54.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
55.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
56.  ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
57.  ผศ.พรสุข ชัยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
58.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
59.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
60.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
61.  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
62.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
63.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
64.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
65.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
รองศาสตราจารย์
60
50
66.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
รองศาสตราจารย์
60
50
67.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
รองศาสตราจารย์
60
50
68.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์
60
50
69.  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
นักวิจัย
60
50
70.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล
นักวิจัย
60
50
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
71.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
72.  นางสาวกวิพร จินะจันตา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
73.  นายชวลิต กอสัมพันธ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
74.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
75.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
76.  นายถาวร สุภาวงศ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
77.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
78.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
79.  นายวราพงษ์ บุญมา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
80.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
81.  นางสาวสิริญา คัมภิโร
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
82.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
50
40
83.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี
นักการเงินและบัญชี
50
40
84.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา
นักการเงินและบัญชี
50
40
85.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย
นักการเงินและบัญชี
50
40
86.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ
นักการเงินและบัญชี
50
40
87.  นางสาวสุภนิช โตทอง
นักการเงินและบัญชี
50
40
88.  นางอังคณา กีไสย์
นักการเงินและบัญชี
50
40
89.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
90.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
91.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
92.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
93.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
94.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
95.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
96.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
97.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
98.  นางพรรณทวี ขันธสีมา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
99.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
100.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
101.  นางสาวภูษิตา จันทิมา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
102.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
103.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
104.  นางรสสุคนธ์ ปินตา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
105.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
106.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
107.  นายวรากรณ์ ใจยา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
108.  นางสาววริภัทร จีนโน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
109.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
110.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
111.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
112.  นางสาววิริยา แสนจันทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
113.  นางสาววิไลพร ธรรมตา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
114.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
115.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
116.  นายสมโภชน์ อริยจักร์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
117.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
118.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
119.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
120.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
121.  นายอาทิตย์ กันจินะ
พนักงานปฏิบัติงาน
50
40
122.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
123.  นายบุญส่ง สุวรรณ
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
124.  นายวัชระ อินเป็ง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
125.  นายวีระชัย ใจกว้าง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
126.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
127.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
128.  นายเสนาะ สีแดง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
129.  นายอาจินต์ มาไกล
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
130.  นายอินทร ผางแดง
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
131.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน
พนักงานบริการทั่วไป
50
40
132.  นายวรพล สิงห์โทราช
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
50
40
133.  นายสุพรรณ สอาดล้วน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
50
40
134.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น
นักวิทยาศาสตร์
50
40
135.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์
50
40
136.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ
นักวิทยาศาสตร์
50
40
137.  นายนภสินธุ์ สมมิตร
นักวิทยาศาสตร์
50
40
138.  นายสุริยา ตาเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์
50
40
139.  นายอภิชาติ ศรีภัย
นักวิทยาศาสตร์
50
40
140.  นายพีรภพ สมภมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
40
141.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
40
142.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50
40
 
ลูกจ้างประจำ
143.  นายไสว สุดตุดจ้อย
พนักงานทั่วไป
30
20
144.  นายณรงค์ วรรณชัยสน
คนสวน
30
20
145.  นายนิกร แซ่ย่าง
คนสวน
30
20
146.  นายบุญส่ง ชัดไธสง
คนสวน
30
20
147.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล
คนสวน
30
20
148.  นายศรีนวล มีจินา
คนสวน
30
20
149.  นายสุภพ สุนันตา
คนสวน
30
20
150.  นายองอาจ ยอดเมือง
คนสวน
30
20
151.  นายอินสอน บุญยืด
คนสวน
30
20
152.  นายสมเพชร อินหน่อ
พนักงานสถานที่
30
20
153.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์
พนักงานสถานที่
30
20
154.  นายกมล วุฒิแขม
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
155.  นายดวงเดช อินหน่อ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
156.  นายดาวเรือง มายา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
157.  นายวัติ สุรินทร์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
158.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
159.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
160.  นายอาวุธ ขัดป่า
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
30
20
161.  นายชาตรี ทองอินทร์
พนักงานเลี้ยงสัตว์
30
20
162.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย
พนักงานเลี้ยงสัตว์
30
20
163.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร
พนักงานห้องปฏิบัติการ
30
20
164.  นายอดุลย์ ใจอินผล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
30
20
165.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
30
20
166.  นายทวี จันทรมูล
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
30
20
167.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา
พนักงานธุรการ
30
20
168.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย
พนักงานธุรการ
30
20
169.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ
พนักงานธุรการ
30
20
170.  นางวัลภา วรายุ
พนักงานธุรการ
30
20
171.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ
พนักงานธุรการ
30
20
172.  นายสุภาพ ศิริวรรณา
พนักงานธุรการ
30
20
173.  นายสุรชาติ มุนินทร์
พนักงานธุรการ
30
20
174.  นางกัลยา ตียาคม
พนักงานการเงินและบัญชี
30
20
175.  นางศรีแพร ใจบาล
พนักงานการเงินและบัญชี
30
20
176.  นางศุทธินี เตชะ
พนักงานพัสดุ
30
20
177.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
ช่างไฟฟ้า
30
20
178.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์
พนักงานขับรถยนต์
30
20
179.  นายไพบูลย์ ใบแสง
พนักงานขับรถยนต์
30
20
180.  นายมนูญ ทรายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
30
20
181.  นายสรวิชย์ แสงคำ
พนักงานขับรถยนต์
30
20
182.  นายอนันต์ กิจมี
พนักงานขับรถยนต์
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
183.  นางกุหลาบ อุตสุข
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
30
20
184.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
185.  นายทินกร ใจมา
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
186.  นายธวัช คำฝั้น
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
187.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
188.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
189.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
190.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
191.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
192.  นายนพดล ณ เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
30
20
193.  นางนันทรัตน์ ก้อนใจ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
30
20
194.  นางสาวไพลิน บุณณสิริ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
30
20
195.  นายชรินทร์ สมบุญโสด
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
196.  นายชาติ ศรีร่างกาย
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
197.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
198.  นายณัฐพล แสนศิริ
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
199.  นายนพนิรันดร์ แสงยา
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
200.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
201.  นางนารินทร์ วงค์มูล
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
202.  นายนิรันดร์ สุต๋า
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
203.  นายประเทือง ขิปนัน
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
204.  นายมณเทียร ทันใจ
พนักงานบริการทั่วไป
30
20
205.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล
นักวิทยาศาสตร์
30
20
 

ยอดรวม
9570
7520

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th