งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - แบ่งตามสังกัด


หน่วยงาน
จำนวน
สัดส่วน

สำนักงานคณะ
45 
สำนักงานคณะ 25.71%
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
18 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 10.29%
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
33 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18.86%
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
16 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 9.14%
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
18 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10.29%
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
14 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 8.00%
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 4.57%
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 5.14%
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1.14%
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 4.57%
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2.29%

รวมทั้งหมด
175
100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th