งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - แบ่งตามสังกัด


หน่วยงาน
รูปภาพ
จำนวน
สัดส่วน

คณะเกษตรศาสตร์
[ รูปภาพ ]
คณะเกษตรศาสตร์ .32%
สํานักงานคณะ
[ รูปภาพ ]18 
สํานักงานคณะ 5.84%
สาขาวิชากีฎวิทยา
[ รูปภาพ ]12 
สาขาวิชากีฎวิทยา 3.90%
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
[ รูปภาพ ]27 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 8.77%
สาขาวิชาพืชไร่
[ รูปภาพ ]36 
สาขาวิชาพืชไร่ 11.69%
สาขาวิชาพืชสวน
[ รูปภาพ ]34 
สาขาวิชาพืชสวน 11.04%
สาขาวิชาโรคพืช
[ รูปภาพ ]14 
สาขาวิชาโรคพืช 4.55%
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
[ รูปภาพ ]11 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 3.57%
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
[ รูปภาพ ]11 
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 3.57%
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
[ รูปภาพ ]37 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 12.01%
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
[ รูปภาพ ]25 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 8.12%
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
[ รูปภาพ ]18 
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 5.84%
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
[ รูปภาพ ]36 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 11.69%
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[ รูปภาพ ]
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร .32%
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
[ รูปภาพ ]
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว .32%
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
[ รูปภาพ ]
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 1.95%
งานบริหารทั่วไป
[ รูปภาพ ]
งานบริหารทั่วไป 2.27%
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
[ รูปภาพ ]
งานการเงิน การคลังและพัสดุ 2.27%
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
[ รูปภาพ ]
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 1.30%
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
[ รูปภาพ ]
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา .32%
งานนิติการและบริหารจัดการทรัพย์สิน
[ รูปภาพ ]
งานนิติการและบริหารจัดการทรัพย์สิน .32%

รวม
308
100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th