งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามสังกัด


หน่วยงาน
รูปภาพ
จำนวน
สัดส่วน

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
[ รูปภาพ ]
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1.55%
คณะเกษตรศาสตร์
[ รูปภาพ ]
คณะเกษตรศาสตร์ .00%
สำนักงานคณะ
[ รูปภาพ ]68 
สำนักงานคณะ 26.36%
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
[ รูปภาพ ]24 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 9.30%
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
[ รูปภาพ ]54 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 20.93%
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
[ รูปภาพ ]21 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 8.14%
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
[ รูปภาพ ]37 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 14.34%
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
[ รูปภาพ ]
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 3.10%
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
[ รูปภาพ ]15 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 5.81%
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
[ รูปภาพ ]11 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 4.26%
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
[ รูปภาพ ]13 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 5.04%
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[ รูปภาพ ]
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1.16%

รวม
258
100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th