หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธฐเธšเธšเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  นายจตุรงค์ พวงมณี
นักวิชาการเกษตร 8
2.  นายกนก ฤกษ์เกษม
นักวิชาการเกษตร 6
3.  นายชินกฤต สุวรรณคีรี
นักวิชาการเกษตร 6
4.  นางกาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
5.  นางมาลินี รัตน์ชเลศ
นักการเงินและบัญชี
6.  นางภารดี ลิ้มวิทยากร
พนักงานปฏิบัติงาน
 
ลูกจ้างประจำ
7.  นางอำพูล เถาสม
พนักงานทั่วไป
8.  นางศรีวรรณ ขันแก้ว
พนักงานสถานที่
9.  นายดวงคำ สุรินทร์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
10.  นายถนอม อินสา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
11.  นายบุญศรี อินเป็ง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
12.  นายสนธ์ กุณนี
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
13.  นายเสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
14.  นายเอนก เพ็ชรหาญ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
15.  นายเกษม ไชยวงค์
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
16.  นายลพ กาบแก้ว
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
17.  นางตุ่นแก้ว พนมการ
นักการภารโรง
18.  นายอนันต์ คันธวงค์
พนักงานห้องทดลอง
19.  นายก๋องคำ สมศรี
คนงานเกษตร
20.  นายดี ฟ้ารุ่งเรือง
คนงานเกษตร
21.  นายศรีมูล บัณฑิต
คนงานเกษตร
22.  นายอุดร บุญแสน
คนงานเกษตร
23.  นายบุญละ บัวลอย
คนงาน
24.  นายปั๋น สมเพาะ
คนงาน
25.  นางดวงคำ วันชัยสม
พนักงานขับรถยนต์
26.  นายหมาย กันธะวงค์
พนักงานขับรถยนต์
27.  นายสิงห์คำ สมอ
พนักงานขับรถแทรกเตอร์
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th