หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธ—เธตเนˆเธชเธนเธ‡


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย
1.  นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 
ลูกจ้างประจำ
2.  นางเชาวณี ชัยวงค์
พนักงานทั่วไป
3.  นายสงบ เขื่อนแก้ว
พนักงานทั่วไป
4.  นายสมบุญ สมเพ็ชร
พนักงานทั่วไป
5.  นายสมพร อุ่นใจ
พนักงานทั่วไป
6.  นางโสภิณ ยอดเมือง
พนักงานทั่วไป
7.  นายคำจันทร์ คำชุ่มใจ
คนสวน
8.  นายชาตรี หล้าสกุล
คนสวน
9.  นายเชื้อ วงค์เสือ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
10.  นายศักดิ์ชัย ม่วงไกร
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
11.  นายอุ่นเรือน กันทาแก่น
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
12.  นางเพ็ช จำปา
คนงานเกษตร
13.  นายสิน จันทิมา
คนงานเกษตร
14.  นายคำจันทร์ สิทธิฤกษ์
คนงาน
15.  นายบุญเลิศ ผิวจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
16.  นายจันทร์ แก้วใจมา
ยาม
17.  นายดวงแก้ว ยอดเมือง
ยาม
18.  นายอิ่นคำ ยอดเมือง
ยาม
 
พนักงานส่วนงาน
19.  นายนิรันดร์ อินทะวงศ์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th