หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ•เธงเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
รองศาสตราจารย์ 9
2.  รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
รองศาสตราจารย์ 9
3.  รศ.ดร.สุวัฒน์ รัตนรณชาติ
รองศาสตราจารย์ 9
4.  ผศ.อังคณา ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5.  รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
รองศาสตราจารย์ 8
6.  รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
รองศาสตราจารย์ 8
7.  รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร
รองศาสตราจารย์
8.  รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
รองศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์
รองศาสตราจารย์
10.  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
รองศาสตราจารย์
11.  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  นางบริบูรณ์ อุดมศรี
พนักงานปฏิบัติงาน
13.  นางสาวสุรภี ทองหลอม
นักวิทยาศาสตร์
 
ลูกจ้างประจำ
14.  นายรัน มะโนเมือง
พนักงานทั่วไป
15.  นายสุทัศน์ ชัยวุฒิ
พนักงานทั่วไป
16.  นางตุมมา เต๋ชะรัก
พนักงานสถานที่
17.  นายดวงทิพย์ ห้วยทราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
18.  นายอิ่นแก้ว แสนศิริ
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
19.  นายยุทธศักดิ์ มณีเทศ
นักการภารโรง
20.  นายบุญส่ง เต๋ชะรัก
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
21.  นายสว่าง ณ เชียงใหม่
พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
22.  นายดวงเนตร กันธราช
คนงานเกษตร
23.  นายทอง ปัญเทียร
คนงานเกษตร
24.  นายสม กว้างปัญจะ
คนงานเกษตร
25.  นายคำ จันทรติ๊บ
คนงาน
26.  นายคำ ปวงเมา
คนงาน
27.  นายคำปัน นพคุณ
คนงาน
28.  นายบุญส่ง สิงห์โทราช
คนงาน
29.  นายประชัน กันธราช
คนงาน
30.  นายมานิต สิงห์โทราช
พนักงานขับรถยนต์
31.  นายสมบูรณ์ ชัยญา
พนักงานขับรถยนต์
32.  นายอินเหลา วงค์เรือง
พนักงานขับรถยนต์
 
พนักงานส่วนงาน
33.  นายสวัสดิ์ หน่อท้าว
พนักงานบริการทั่วไป
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th