หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเน‚เธฃเธ„เธžเธทเธŠ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์
รองศาสตราจารย์ 9
2.  ผศ.ภมรทิพย์ อักษรทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
3.  รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล
รองศาสตราจารย์ 8
4.  อ.พิภพ ลำยอง
อาจารย์ 7
5.  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
ศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
6.  อ.นิตยา สุวรรณรัตน์
อาจารย์
7.  ผศ.ดร.วิชชา สอาดสุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8.  รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
รองศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
9.  นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
10.  นางประพิศ ตลับนาค
พนักงานปฏิบัติงาน
11.  นางธนวันต์ จองแหลง
พนักงานวิทยาศาสตร์
 
ลูกจ้างประจำ
12.  นายบุญศรี อินโอษฐ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
13.  นางสาวบุญนาค แซ่เหย่า
พนักงานพิมพ์
14.  นายจันทร์ โพธะ
คนงานเกษตร
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th