หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเธชเธงเธ™


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการ
1.  รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ 9
2.  รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
รองศาสตราจารย์ 9
3.  ผศ.วิรัตน์ ชวาลกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
4.  รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
รองศาสตราจารย์ 8
5.  อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
อาจารย์ 7
6.  อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
อาจารย์
7.  ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8.  รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์
รองศาสตราจารย์
 
ข้าราชการ
9.  นายสุรเทพ เทพลิขิตกุล
นักวิชาการเกษตร 6
10.  นางกรรณิกา ชมพูเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
11.  นางพรรัตน์ ศิริคำ
นักวิทยาศาสตร์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
12.  รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
รองศาสตราจารย์
13.  รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
รองศาสตราจารย์
14.  ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
ศาสตราจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
15.  นายโชคชัย ไชยมงคล
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
16.  นางสุนันท์ สุธัมรส
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 
ลูกจ้างประจำ
17.  นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย
พนักงานสถานที่
18.  นางสาวสุภัค ธิยานันท์
พนักงานสถานที่
19.  นายจำลอง มูลนินตา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
20.  นายดวงต๋า เต๋ชะรัก
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
21.  นายนิกร วงศ์แสนสุข
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
22.  นายบุญศรี สมทิพย์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
23.  นายบุญสม บัวเหลือง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
24.  นายประยง บุญโช
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
25.  นายปัน วรรณชัยสม
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
26.  นายยืนยง สีหาพันธ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
27.  นายสุพรรณ แก้วกัลยา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
28.  นายถวัลย์ คำตุ้ย
พนักงานห้องปฏิบัติการ
29.  นายนิด พรหมขัน
คนงานเกษตร
30.  นายสท้าน สุคำมูล
คนงานเกษตร
31.  นายอินสอน ปทุมวัน
คนงานเกษตร
32.  นายบุญมา คำตุ้ย
คนงาน
 
พนักงานส่วนงาน
33.  นางนิตยา สมบูรณ์
คนงานเกษตร
 

สำนักงานคณะ
(64) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(56) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(16) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(18) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(18) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th